< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פרס חייקין עבור ספר בושא גאואסטרטגי הנוגע בעיקר למדינת ישראל או למזרח התיכון [אונ חיפה] דדליין=1.9.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3070207/

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה מכריזה בזאת על קול קורא לפרס חייקין השנתי תשפ"ג ע"ש ראובן חייקין ז"ל
הפרס בשווי עד 50,000 ₪
הפרס יוענק לחוקרת או חוקר ישראלים עבור ספר מחקרי־עיוני חדש )שפורסם בשלוש השנים האחרונות
בשפות עברית או אנגלית( בנושא גאואסטרטגי הנוגע בעיקר למדינת ישראל או למזרח התיכון.
יוענק ביום העיון השנתי לזכרו של ראובן חייקין שיתקיים במהלך חודש ינואר 2024 .
הצעות יש להגיש בצרוף עותק קשיח של הספר ועותק דיגיטלי עד לתאריך 1 בספטמבר 2023 למזכירות קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה,
הר הכרמל, חיפה 3498838
יצירת קשר בדוא"ל ch-strategy@research.haifa.ac.il
את תקנון הפרס ואת טופס הבקשה אפשר להוריד באתר האינטרנט של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה:
ch-strategy.hevra.haifa.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה