< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קורס: הכשרה בתיעוד בעל פה [העברית / ירושלים & מקוון] סמ' א' תשפ"ד. מפגש ראשון=25.10.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3062622/

המדור לתיעוד בעל פה במכון המחקר ליהדות זמננו ע”ש אברהם הרמן באוניברסיטה העברית והאגודה הישראלית לתיעוד בעל פה מתכבדים להודיע על פתיחת מחזור נוסף של הקורס לתיעוד בעל פה ע”ש רוזה פרלה רייכר. הקורס מעניק הכשרה מקצועית בעריכת ראיונות, בעיבודם ושימורם והוא מיועד לאנשים העוסקים בתיעוד בעל פה בתחומים שונים. במסגרת הקורס נקדיש מקום מיוחד לתיעוד עדויותיהם של בני ובנות הדור השני והשלישי לשואה.

  מטרות הקורס:
  – להקנות למשתתפים את הידע ואת הכלים הדרושים לעריכת ראיונות.
  – להכשיר את המשתתפים להתמודדות עם הרקע ההיסטורי ולפתח גישה ביקורתית לתיעוד בעל פה.
  – להכיר את התיאוריות העוסקות בפרשנות ובשימוש בתיעוד בעל פה כמקור למחקר בדיסציפלינות שונות, ככלי פוליטי או כחומר גלם דוקומנטרי למטרות תרבויות וחינוכיות.

  למי מיועד הקורס?
  הקורס מיועד לכל העוסקים או המעוניינים לעסוק בהיבטים השונים של תיעוד בעל פה:
  • סטודנטים וחוקרים המראיינים לצרכים מחקריים.
  • פעילים בארגונים המעוניינים לתעד את הקהילה שאתה הם באים במגע.
  • ארכיונאים האוספים תיעוד קהילתי או מוסדי.
  • עובדי מערכת החינוך ומורים להיסטוריה המנחים תלמידים בכתיבת עבודות גמר.
  • עובדים סוציאליים ופעילים בקהילה ובחברה
  • אנשי קולנוע

  הקורס פתוח לכל המעוניין
  דרישות החובה במהלך הקורס: השתתפות פעילה והכנת ריאיון במסגרת עבודת גמר.
  היכן ומתי יתקיים הקורס?
  המחזור הבא של הקורס יתקיים במתכונת משולבת של שלושה ימי עיון פיזיים וששה מפגשים בזום, סה”כ 42 שעות לימוד.
  – ימי העיון המרוכזים יתקיימו בימי רביעי בין השעות 14:30-09:00, בקמפוס הר הצופים, במכון המחקר ליהדות זמננו, בנין גסטר
  – במסגרת כל יום עיון יתקיימו שלושה שעורים בני 90 דקות (6 שעות אקדמיות +הפסקות); כריכים ושתיה חמה יוגשו במהלך היום.
  – ששת מפגשי ערב בזום יתקיימו בימי שלישי בין השעות 21:15-18:00 (ארבע שעות אקדמיות + 15 דקות הפסקה)
  – להלן תאריכי המפגשים המתוכננים:
  25/10/2023- יום עיון 1
  1/11/2023 – מפגש זום
  8/11/2023 – מפגש זום
  15/11/2023 – מפגש זום
  22/11/2023 – יום עיון 2
  29/11/2023 – מפגש זום
  06/12/2023 – מפגש זום
  20/12/2023 – מפגש זום
  27/12/2023 – יום עיון 3

  מה נלמד בקורס?
  הנושאים העיקריים שיילמדו בקורס הם:
  • התיעוד בעל-פה במחקר ההיסטורי והחברתי: תיאוריות חדשות ובעיות מתודולוגיות
  • התיעוד בעל פה בישראל
  • ביצוע ראיונות – הדרכה מעשית במסגרת סדנא
  • תיעוד בעל-פה בוידאו וחידושים טכנולוגיים בתיעוד בעל פה
  • תיעוד בזום: אתגרים והזדמנויות
  • אתיקה בקיום ראיונות
  • בניית פרויקט תיעוד בעל פה והכנת שאלון
  • אתגרי התיעוד בנושאים הקשורים לניצולי שואה, ובפרט לדור השני והשלישי לשואה
  • קיטלוג, ארגון, הדפסה, שימור ומיחשוב של תיעוד בעל-פה
  • עריכה של עדויות לפרסום
  • ביקור בארכיון המדור לתיעוד בעל פה
  • ביקור בארכיון הסרטים ע”ש שפילברג

  תנאי ההרשמה
  עלות הקורס היא 1,200₪ למוסדות (דהיינו למשתתפים שלימודיהם במימון מקום העבודה שלהם) ו- 1,000 ₪ לפרטיים (משתתפים במימון עצמי).
  חברי האגודה לתיעוד בע”פ ששילמו מס חבר ל-2023 (בסך 70 ש”ח) יזכו להנחה בסך 150 ₪.
  עלות הקורס עבור סטודנטים היא 500 ₪.
  למידע נוסף על הקורס ותנאי ההרשמה והתשלום יש לפנות אל מרכזת הקורס, ד”ר מרגלית בז’רנו מהאגודה הישראלית לתיעוד בעל פה, margalit.bejarano@mail.huji.ac.il או אל ד”ר רוני מיקל-אריאלי מהמדור לתיעוד בעל פה, האוניברסיטה העברית בירושלים ohd@savion.huji.ac.il

  קיום הקורס במועד תלוי במספר מספיק של נרשמים ששילמו על השתתפותם מראש. על מנת להבטיח את פתיחת הקורס במועדו, נבקשכם להודיע בהקדם האפשרי על כוונתכם להרשם. את הצ’קים עם התשלום המלא יש לשלוח עד ה-15 בנובמבר 2023,: ניתן לחלק את התשלום לשלושה תשלומים שווים, כשהצ’ק הראשון ליום פתיחת הקורס (25.10.2023). את הצ’קים יש לרשום על שם האגודה הישראלית לתיעוד בעל פה ולשלוח אותם לכתובת המדור לתיעוד בעל פה, מכון המחקר ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית, ירושלים 9190501. התאריך של הצ’ק הראשון צריך להיות ליום פתיחת הקורס ובאותו מועד תינתן קבלה. קיימת אפשרות לשלם באמצעות העברה בנקאית לחשבון על שם האגודה הישראלית לתיעוד בעל פה בבנק הדואר, סניף 1, חשבון 22392635. יש לתאם את ההעברה עם מרכזת הקורס.

  לרישום לקורס –https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FF5M7vH99mY7rJMw57%3Ffbclid%3DIwAR1kfY62TmuyBNe2pN4TPIuOHNCe8iqX46pL85HFn7PTh11-lAB8f93p2h4&h=AT39pv1F2ve8vpWSXedemyL1Vi_NmGnG636bu0GEVU-mBsVjZuwKqW6YUt_PZgc1fNok1qYbQQHq1FRxkla2YDXbjj_tUhBd0a9j3cm3pb2TA8t-Mr2jRiSX6y_bY6RGogsZT5OMiT7QjPpSNA&__tn__=-UK*F

 

Message publisher
ד"ר רוני מיקל-אריאלי המדור לתיעוד בעל פה המכון ליהדות זמננו האוניברסיטה העברית בירושלים ronimikel@gmail.com
Full address
האוניברסיטה העברית הר הצופים ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added