< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / סדנה: סדנה במחקר- ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות (גבריאלה ספקטור מרזל) [מופ"ת / מקוון] 20.7.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3062102/

סדנה במחקר: ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות
מנחה: ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל
הסדנה תתקיים אונליין בזום ביום חמישי, 20 ביולי 2023, בשעות: 10:00 -14:30
תקציר
בסדנה יוצגו העקרונות הבסיסיים של ניתוח נרטיבי, המייחדים אותו מניתוחים איכותניים אחרים, ויידונו שיטות שונות לפרשנות של נרטיבים: ניתוחי תוכן, ניתוחי צורה וניתוחים משולבים של תוכן וצורה; דגש עיקרי יושם על מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית; המשתתפים יתנסו ביישומן של השיטות הללו באמצעות עבודה על טקסטים נרטיביים שיישלחו להם מראש.

קהל היעד: הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים העורכות/ים או מתכננות/ים לערוך מחקר נרטיבי ושיש להן/ם היכרות בסיסית עם מחקר זה.

תינתן עדיפות למי שלמדו בסדנה "מבוא למחקר נרטיבי".

תרומת הסדנה
הכרת העקרונות התאורטיים שבבסיס הניתוח הנרטיבי
היכרות עם הסוגים השונים של ניתוח נרטיבי
הבנת העקרונות והכלים של מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית
רכישת יכולת ראשונית לניתוח נרטיבים

מחיר: 200 ש"ח
להרשמה אונליין: https://store.macam.ac.il/store/rashut/10726/
להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901426/401 mlomdim@macam.ac.il

https://store.macam.ac.il/store/rashut/10726/

(סדנאותמופת) (מופתקיץ23)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה