< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // חבר/ת סגל: משרה תקנית בתכנית הפכ״מ [אונ ת"א / ת"א] דדליין=15.7.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3060407/

 בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע באוניברסיטת תל אביב מחפש אחר מועמדות ומועמדים למשרה תקנית בכירה במסגרת תכנית המצטיינים פכ״מ (פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה), החל מאוקטובר 2024.

המשרה פתוחה לחוקרות ולחוקרים מצטיינים המתמחים בפילוסופיה של כלכלה, פילוסופיה של המשפט, או פילוסופיה של מדעי החברה.

תיאור המשרה והדרישות:
על המועמדים להוכיח מומחיות ומצוינות בתחומים המוגדרים לעיל, להציג פרסומים בבמות אקדמיות, ניסיון במחקר ובהוראה, כמו גם מחויבות לגמישות הוראתית, להגשה לקרנות מחקר תחרותיות ולמעורבות בחיי הקהילה האקדמית.

ההוראה היא בשפה העברית. אפשרית הוראה באנגלית במהלך השנתיים הראשונות לקבלת המינוי.

המשרה פתוחה למועמדים/ות בעלות תואר ״דוקטור לפילוסופיה״ או מי שיקבלו תואר זה לפני תחילת העסקתם. המשרה תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.
הליכי המינוי של המועמדות והמועמדים ייעשו על פי נוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ועל פי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמדות והמועמדים.
מועמדות ומועמדים מתאימים מוזמנים לשלוח את המסמכים הבאים: מכתב פתיחה קצר (עמוד אחד), תיאור קצר של תכנית המחקר לשנים הקרובות (עד 2 עמודים), קורות חיים, רשימת פרסומים, דוגמאות של פרסומים נבחרים, שלוש הצעות לקורסים פוטנציאליים (בצירוף סילבוסים) וכן שמות וכתובות מייל של שלוש/ה חוקרים/ות בעלי מעמד אקדמי בכיר שהסכימו לתת המלצות למועמדים/ות.
יש לשלוח את החומרים לדוא״ל: ppeposition@gmail.com
המועד האחרון להגשת המועמדות: 15 ביולי, 2023.
מועמדים/ות שיעברו לשלב השני יתבקשו לדאוג לכך ששלושה מכתבי המלצה מחוקרים/ות בעלי מעמד אקדמי בכיר יישלחו ישירות על-ידי הממליצים/ות לכתובת הנ"ל.
המשרה פתוחה לכל המועמדים/ות שעומדים/ות בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי. החוג שומר לעצמו את הזכות לאתר באופן עצמאי מועמדים/ות שיתווספו לרשימת הפונים הכוללת.
אנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, בפקולטה למדעי הרוח, ולקלוט חברות וחברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת.

https://www.tau.ac.il/academic-position/183

מפרסם ההודעה
נוה פרומר nfrumer@tauex.tau.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה