< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // חבר/ת סגל: משרה תקנית בפילוסופיה: תורת ההכרה ופילוסופיה של השפה [אונ ת"א / ת"א] דדליין=15.7.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3060406/

קול קורא למשרה תקנית בכירה בפילוסופיה

בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע באוניברסיטת תל אביב מחפש אחר מועמדות ומועמדים למשרה תקנית בכירה בחוג לפילוסופיה, החל מאוקטובר 2024.

המשרה פתוחה לחוקרות ולחוקרים מצטיינים שתחום התמחותם/ן שייך לפחות לאחד מן התחומים הבאים:

תורת ההכרה
פילוסופיה של השפה

יכולות הוראה ומחקר בתחומים אחרים יהוו יתרון

תיאור המשרה והדרישות:
על המועמדים להוכיח מומחיות ומצוינות בתחומים המוגדרים לעיל, להציג פרסומים בבמות אקדמיות, ניסיון במחקר ובהוראה, כמו גם מחויבות לגמישות הוראתית, להגשה לקרנות מחקר תחרותיות ולמעורבות בחיי הקהילה האקדמית.

ההוראה היא בשפה העברית. אפשרית הוראה באנגלית במהלך השנתיים הראשונות לקבלת המינוי.

המשרה פתוחה למועמדים/ות בעלות תואר ״דוקטור לפילוסופיה״ או מי שיקבלו תואר זה לפני תחילת העסקתם. המשרה תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.
הליכי המינוי של המועמדות והמועמדים ייעשו על פי נוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ועל פי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמדות והמועמדים.
מועמדות ומועמדים מתאימים מוזמנים לשלוח מכתב פתיחה קצר (עמוד אחד), תיאור קצר של מסלולם האקדמי (עד 2 עמודים), קורות חיים, רשימת פרסומים, דוגמאות של פרסומים נבחרים, תיאור קצר של פרויקט מחקר עתידי (עד 1 עמוד), שלוש הצעות לקורסים פוטנציאליים (בצירוף סילבוסים) וכן שמות וכתובות מייל של שלוש/ה חוקרים/ות בעלי מעמד אקדמי בכיר שהסכימו לתת המלצות למועמדים/ות, אל:
ד״ר נועה נעמן-צאודרר, ראשת החוג לפילוסופיה
באמצעות דוא"ל phposition@gmail.com
המועד האחרון להגשת המועמדות: 15 ביולי, 2023.

מועמדים/ות שיעברו לשלב השני יתבקשו לדאוג לכך ששלושה מכתבי המלצה מחוקרים/ות בעלי מעמד אקדמי בכיר יישלחו ישירות על-ידי הממליצים/ות לכתובת הנ"ל.
המשרה פתוחה לכל המועמדים/ות שעומדים/ות בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי. החוג שומר לעצמו את הזכות לאתר באופן עצמאי מועמדים/ות שיתווספו לרשימת הפונים הכוללת.
אנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, בפקולטה למדעי הרוח, ולקלוט חברות וחברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת.

https://www.tau.ac.il/academic-position/182

מפרסם ההודעה
נוה פרומר nfrumer@tauex.tau.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה