< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / סדנה: סדנה במחקר: ניתוח איכותני באמצעות תוכנת אטלס (מתקדמים) (אולז'ן גולדשטיין) [מופ"ת / מקוון] 12.7.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3050602/

סדנה במחקר: ניתוח איכותני באמצעות תוכנת אטלס (מתקדמים)
מנחה: ד"ר אולז'ן גולדשטיין
יום רביעי, 12 ביולי 2023, בשעות 10:00–14:30

בסדנה יכירו המשתתפים את המנגנונים המתקדמים לניתוח איכותני, ויתנסו בניתוח תוכן של מסמכי טקסט. עוד נדון בהיבטים מתודולוגיים, בסוגיות ובקשיים נפוצים העולים במהלך הניתוח.

נושאי הסדנה למתקדמים
שאילתות, אפשרויות חיפוש וקידוד אוטומטי.
פריסת נתונים של שאלונים, וניתוח תשובות לשאלות פתוחות.
ניתוח הנתונים של קבוצות מיקוד.
ניתוח תכנים ויזואליים ומולטימדיה.
ניהול פרויקטים, גיבוי והעברת חומרים ממחשב למחשב.
ניהול עבודת צוות של חוקרים.
אפשרויות לבדיקת אמינות הניתוח באמצעות השיטה של הסכמת השופטים.
דיון משותף בשאלות שמתעוררות והצעות לעבודה.
קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים המעוניינים במחקר איכותני ובמחקר משולב.

דרישת קדם: השתתפות בסדנה למתחילים

מבנה הסדנה
בסדנה יינתנו הנחיות לשימוש בתוכנת אטלס, והיא תכלול התנסות מעשית של המשתתפים בניתוח. במהלך הסדנה נדון בסוגיות מתודולוגיות של ניתוח באמצעות התוכנה. משתתפי הסדנה יעבדו במחשב האישי שלהם, שהתקינו בו את התוכנה.

שימו לב:
יש להביא בחשבון שגרסת הניסוי של התוכנה מוגבלת ל-5 ימי עבודה במהלך 90 יום מעת הפעלתה הראשונה. מחיר גרסת הסטודנט (כולל תלמידי תואר שלישי) הוא כ-300 שקלים למשך שנתיים.
בסדנה נעבוד על גרסת המחשב של התוכנה (גרסת ה-Desktop), ולא על גרסת הענן (גרסת ה-Web).
מועד: יום רביעי, 12 ביולי 2023, בשעות 10:00–14:30
מיקום: הסדנה תתקיים בזום; קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.

מחיר: 250 ש"ח
למידע נוסף ולהרשמה אונליין: https://store.macam.ac.il/store/rashut/10684/
להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901426/401

https://store.macam.ac.il/store/rashut/10684/

* (מופתקיץ23)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה