< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): דמוקרטיות במשבר - גיליון מיוחד של כתב העת "גילוי דעת" [עברית] דדליין לתקצירים=1.6.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3040707/

בעריכת נמרוד אלוני, מעין מזור, שולמית אלמוג

בשנת 507 לפנה"ס ערך קלייסטנס רפורמה חוקתית שהניחה
את היסודות לדמוקרטיה באתונה. השלטון החדש כונה
תחילה "איסונומיה", שוויון בפני החוק, ועם חלוף השנים
במאה החמישית לפנה"ס החל לשמש תחתיו המונח
"דמוקרטיה". אמנם רבים הם ההבדלים בין הדמוקרטיה של
אתונה לדמוקרטיות המודרניות, אך בבסיס כלל המשטרים
הדמוקרטיים עומד תמיד אותו עקרון השוויון בפני החוק.
ככל שהועמק המשטר הדמוקרטי באתונה, נוספו לצד ערך זה
של שוויון בפני החוק ערכים מרכזיים אחרים, ובראשם שוויון
הזדמנויות, שוויון זכות הדיבור וחופש הביטוי, עקרון החירות,
הזכות לאקטיביזם פוליטי ועקרון ההנהגה באמצעות שכנוע.
עם זאת, כל אלה לא הושיעו את הדמוקרטיה האתונאית
מהמשברים שנקלעה אליהם במרוצת המאה החמישית
לפנה"ס. בגיליון זה נבקש להפנות זרקור למפגשים הטעונים
של דמוקרטיות עם משברים, עם מצוקות ועם איומים על
המשך קיומן.
קבוצות שונות, הן בישראל והן ברחבי העולם, טוענות כי
הן פועלות בשם הדמוקרטיה, אך חלוקות בדעתן לגבי
אופייה ומשמעותה. התהליך המתחולל בישראל בעצם ימים
אלה מצטרף לתהליך גלובלי רחב יותר, המתאפיין בקרעים
חברתיים המתגלעים במקומות רבים סביב יישומה של
הדמוקרטיה ומשמעותה כערך.
בגיליון 22 של "גילוי דעת" בכוונתנו להרים את המבט
ולהתבונן מפרספקטיבה מפוכחת אל מעבר לטלטלה
שמדינת ישראל חווה בפתח שנת 2023 . נשאף להצביע
על הלקחים, על הידע ועל ההשראה שאפשר להפיק מעיון
בסיטואציות משבריות הקשורות לדמוקרטיה במבחר
תקופות ומקומות בעולם, ובתוך כך נתעמק בהקשרים
היסטוריים, משפטיים, חינוכיים, ספרותיים, כלכליים,
מדיניים ופסיכולוגיים.

לפרסום מאמרים בגיליון דמוקרטיות במשבר של "גילוי דעת", יש להעביר תקצירים מורחבים – 800 מילה לכל היותר – למערכת כתב העת, במייל: gilui.daat@smkb.ac.il עד 1 ביוני 2023 . מאמרים נבחרים יראו אור לאחר הליך שיפוט עמיתים ועריכה מדעית.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה