< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): מעשי משפט (עמרי ידלין) [עברית] דדליין לתקצירים=10.6.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3040606/

Law & Social Change

 

קול קורא להגשת מאמרים לכרך ט"ז של מעשי משפט – כתב עת למשפט ולתיקון חברתי

מעשי משפט הוא כתב עת אקדמי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, המציב כדגל מרכזי את החיבור בין המשפט לחברה ובין התיאוריה לפרקטיקה. כדרך קבע מהווה כתב העת במה למאמרים הנוגעים למאבקים חברתיים-משפטיים בישראל, ושנכתבים הן על ידי אנשי אקדמיה והן על ידי אנשי מקצוע, ביניהם עורכי דין חברתיים, מנקודת המבט של "השטח". כתב העת שם דגש על תמציתיות וענייניות ולפיכך אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 8,000 מילים. המערכת מתחייבת לכך שתהליכי השיפוט של המאמרים יהיו מהירים מהמקובל בכתבי עת אקדמאיים אחרים.

נושא גיליון ט"ז: "סבירות במשפט"
מושג הסבירות נמצא תחת מתקפה, אך בפועל הוא נמצא, וככל הנראה יישאר עוד שנים רבות, בפינות רבות של המשפט: האדם הסביר בדיני נזיקין; עילת הסבירות במשפט מנהלי וחוקתי; הספק הסביר במשפט פלילי וכיוצא בזה.
אנו מזמינים כותבים וכותבות מעולם המשפט ומדיסציפלינות אחרות, לשלוח מאמרים שדנים בהיבטים התיאורטיים והערכיים של מושג הסבירות; בהשפעה של מושג הסבירות על חלוקת הכוחות בין הרשות השופטת לבין השוק או לבין הרשות המבצעת והמחוקקת; בהשפעה של מושג הסבירות על גודל העוגה החברתית ועל ההשלכות החלוקתיות של השימוש במושג זה בענפי משפט שונים; וכיו"ב.

הנחיות כתיבה
כותבים/ות המעוניינים/ות לפרסם מאמר מקורי וחדש בגיליון ט"ז של כתב העת "מעשי משפט" מוזמנים להגיש תקציר של עד 500 מילים עד לתאריך 10.6.2023 בדוא"ל mmishpat16@gmail.com. מגישי ההצעות שייבחרו יתבקשו להגיש את המאמר המלא לצורך שיפוט אקדמי עד ליום 8.10.2023 בפורמט Word. נבקש להגביל את אורך המאמרים שיוגשו לכ-8,000 מילים, לא להרבות בהערות שוליים ולמקם אותן בסוף המאמר ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית (2021). בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות לעורכות בדוא"ל שצוין לעיל.

https://drive.google.com/file/d/1cA27UiCP0zI1MXnZIWJDhxLOJPAtdTSq/view

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה