< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: אני לא טקסט - כנס מחקר צעיר [העברית / ירושלים 06/23] דדליין=5.5.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3040604/

קבוצת המחקר 'אני לא טקסט' מטעם לימוד בחברותא באוניברסיטה העברית מזמין תלמידי ותלמידות מחקר להגיש הצעות להרצאות בכנס 'אני לא טקסט' שמתקיים זו השנה השניה ברציפות.
מהו היחס בין טקסט מסורתי – נוסח כתוּב של ספר, תעודה או כתב יד – ובין יחידות מידע אחרות, כמו תמונה, צליל, מפה ומחווה גופנית? בכנס "אני לא טקסט" נציג גישות מגוונות לחקר המבע הטקסטואלי במובנו הרחב. הרחבת המושג טקסט מעלה שאלות בדבר כינון והמשגת ידע, פרשנות, תקשורת וייצוג. הכנס יתקיים בהר הצופים ביום רביעי, 21 ביוני 2023.
אנו נשמח לקבל הצעות שעוסקות בנושאים הבאים:
(1) טקסט וטכנולוגיה
מה מעמדו של טקסט שנכתב על ידי מכונה? מה קורה כשמכונה אמונה על פירוש של טקסט? האם אנו עדים להתערערות הקשרים שבין 'כתיבה' 'קריאה', והסובייקט האנושי או לחידוד קשר זה? מושב זה מבקש לחשוב על אתגרים ואפשרויות שכלים טכנולוגיים מביאים לפתחם של מדעי הרוח. נשמח לקבל הצעות העוסקות בניתוח טקסטואלי באמצעות טכנולוגיות, ניתוח של טקסטים שנוצרו בשילוב טכנולוגיות וכן הצעות לדיון תיאורטי בסוגיה זו.
(2) טקסט כהתרחשות
כיצד קוראים באופן רב חושי? איזה מן "טקסטים" מזמנים קריאה שכזו? איזה חושים מתעוררים כשקוראים טקסט ואיזה חושים מולידים טקסטים? מושב זה יעסוק בהרחבת המנעד המחקרי על ידי פניה לחמשת החושים, לממד הפרפורמטיבי והגופני וכן לחוויות הזמן והמרחב. נשמח לקבל הצעות ממדעי הרוח והחברה שמתבוננים בטקסט באופן רב שכבתי ומניחים תשתית מתודלוגית או תיאורטית חדישה.
(3) הטקסט החזותי
פעמים רבות הטקסט והדימוי החזותי מופיעים זה לצד זה. לא בכדי, המחקר עושה שימוש בניתוח טקסטואלי של תוצרים חזותיים. אך האם הדימויים החזותיים יכולים אף הם לנתח את המבנים הטקסטואליים? במושב זה נבקש להשתהות על הניתוח הויזואלי והטקסטואלי ולבחון את יחסי הגומלין בין החזותי והמילולי. נשמח לקבל הצעות בתחומי האמנות, עיצוב, קולנוע, קומיקס וכדומה המשחקים בגבול שבין הטקסטואלי ובין החזותי.
(4) שולחן עגול: אני לא טקסט
במושב זה נדון בשאלות מתודולוגיות. כדי להציג מאמר בשולחן העגול, יש להגיש תקציר מאמר של 500 מילים. להצעות המתקבלות ינתן עד 01.06.23 להגיש מאמר (עד 2,500 מילים). המאמר יישלח לקהל הנרשמים לשולחן העגול כשבועיים לפני הכנס. השתתפות בשולחן העגול היא הזדמנות נהדרת לקבל משוב עמיתות בתהליך עבודה (work in progress).
תהליך ההגשה
יש לשלוח הצעות לכתובת המייל notatext2023@gmail.com. אנא צרפו תקציר באורך 250 מילים ופסקת קורות חיים עד 150 מילים. את ההצעה יש לצרף בקובץ נפרד עד לתאריך 01.05.2023. יש לכלול בשם הקובץ את שם המגישה או המגיש. נא לציין בכותרת המייל לאיזה מושב התקציר מיועד.

https://sites.google.com/view/notatext

מפרסם ההודעה
נטע שרם netta.schramm@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית הר הצופים ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה