< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תכנית איתם לתלמידי מחקר מצטיינים במדעי הרוח והחברה של פורום קהלת [ירושלים] דדליין=15.5.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3040300/

תכנית ייחודית לתלמידי מחקר מצטיינים לתואר שלישי במדעי החברה והרוח.

מצורף טופס פרטים להגשה ראשונית. יש למלא עד לתאריך כ"ד באייר, 15 במאי. רק העולים לשלב הבא של המיון יתבקשו לשלוח קבצים נוספים.

התכנית לשנה עם אפשרות להארכה לפי שיקול דעת מנהלי התכנית. התכנית כוללת מפגש שבועי במשרדי פורום קהלת בירושלים. מלגה עד 75,000 ש"ח לשנה.

לטופס: https://forms.gle/Xw3U8x6ACP3eFbAEA

לפרטים: http://bit.ly/3JHe7aB

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה