< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנת מחקר ולגליון נושא: ההיסטוריה הארוכה של ההתחדשות היהודית בחינוך העברי (עדי שרצר) [ישראל 10/23] דדליין=26.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3031203/

קול קורא לסדנת מחקר וגליון נושא
ההיסטוריה הארוכה של ההתחדשות היהודית בחינוך העברי

בשנים האחרונות זוכה המושג "התחדשות יהודית" ליותר ויותר תשומת לב מחקרית. לצד ניסיון להבנה טובה יותר של התופעה בהווה מצביעים מחקרים שונים גם על שורשיה בעבר ועל הקשר בינה לבין החינוך היהודי והעברי לגווניו. שורשים אלו אינם רק חלק אינטגרלי מההיסטוריה הישראלית, אלא יש בהם גם כדי להאיר דיונים בני-זמננו על טיבם של המרחב הציבורי, התרבות הלאומית ותופעות חינוכיות בישראל.
פרויקט המחקר "ההיסטוריה הארוכה של ההתחדשות היהודית בחינוך העברי", אותו מוביל ד"ר עדי שרצר, הוא יוזמה משותפת של המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון שבבית-הספר לחינוך ע"ש שלמה פוקס (האוניברסיטה העברית בירושלים), מרכז עזריאלי לחקר ישראל שבמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) והתנועה הרפורמית בישראל. במסגרת הפרויקט אנו מבקשים להגדיר וליצור טיפולוגיה מפורטת ומגוונת של תופעת ההתחדשות היהודית מראשית הציונות ועד ימינו.
טיפולוגיה זו עשויה להתייחס בין היתר לנקודות הבאות:
– רעיונותיו החינוכיים-תרבותיים של אחד העם וממשיכיו בציונות הרוחנית.
– פעולותיהם והגותם החינוכית של ח.נ ביאליק ברל כצנלסון ומנהיגים ציוניים אחרים בתקופת היישוב.
– פיתוחו של החינוך לתודעה יהודית במערכת החינוך הישראלית הפורמלית והבלתי-פורמלית.
– חינוך, זהות ותודעה יהודית בצה"ל, במשטרה ובארגונים ממלכתיים אחרים.
– ההתחדשות היהודית במסגרות החינוכיות של התנועה הקיבוצית ובתנועות הנוער.
– צמיחתם של בתי מדרש פלורליסטיים בתוך ומחוץ למערכת החינוך הפורמלית.
– השפעת העלייה מארצות הברית (בדגש על עלייתם של רבנים ומחנכים מרקע יהודי-ליברלי) על ההתחדשות היהודית.
– חלקן של התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית (בדגש על מערכות החינוך שלהם) בהתחדשות היהודית.
– מקומה של התנועה הציונית בארץ ובחו"ל בעידוד ומימון ההתחדשות היהודית בחינוך הפורמי והבלתי-פורמלי ובמסגרות חינוך מבוגרים.
נקודות היסטוריות אלו מעוררות שורה של שאלות עקרוניות החיונית כדי להבין את תופעת ההתחדשות היהודית, בהן:
– מה מקומו של החינוך העברי בתופעת ההתחדשות היהודית בישראל?
– מה בין התחדשות יהודית ליהדות הליברלית (הרפורמית והקונסרבטיבית)? מה בין התחדשות יהודית לתפיסות של יהדות כתרבות?
– מה בין התחדשות יהודית בישראל להתחדשות יהודית (Jewish Renewal) בתפוצה?
– מה מקומו של הממסד (הישראלי, הציוני והיהודי) בהתפתחותה של התחדשות יהודית בהווה ובעבר?
– מה הם שורשיה ההיסטוריים של תופעת ההתחדשות היהודית בישראל? מתי היא החלה?
– מה בין התחדשות יהודית לחינוך דתי, הדתה והחזרה בתשובה?
– מה מקומה של מערכת החינוך הפורמלית והתכניות לתודעה וזהות יהודית בהתפתחותה והרחבתה של ההתחדשות היהודית?
– מה מקומו של החינוך הבלתי-פורמלי (תנועות הנוער, בתי מדרש, מסגרות ללימודי מבוגרים) בהתפתחותה של ההתחדשות היהודית?

בבסיס הפרויקט תעמוד סדנת מחקר מצומצמת אשר תתקיים בתאריכים כ"ה-כ"ו בתשרי תשפ"ד, 10-11 באוקטובר 2023. הסדנה נועדה להניח את המסד לגליון נושא בכתב עת אקדמי שפיט ולכנס ציבורי שיתקיים בסמסטר ב' של שנה"ל תשפ"ד (2024).
חוקרים וחוקרות המעוניינים לקחת חלק בפרויקט מתבקשים להגיש הצעה בת 500 מילים בליווי ביוגרפיה קצרה (עד 250 מילים) בדוא"ל adi.sherzer@gmail.com עד לתאריך 26 במרץ 2023.
הצעות שתתקבלנה יהוו את הבסיס לטיוטת מאמר בסדר גודל של 2,000-3,000 מילים אותה יש להגיש לקראת הסדנה המצומצמת ועד לתאריך י"ד באב תשפ"ג, 1 באוגוסט 2023.

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה