< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: בין ישראל לעמים [חיפה 05/23] דדליין=28.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3030404/

אנו שמחים להודיעכם כי ביום ראשון, ח בסיוון תשפ"ג (28.05.2023), החוג להיסטוריה במכללה האקדמית שאנן יערוך כנס בנושא "בין ישראל לעמים".

הכנס יתקיים במכללה האקדמית שאנן בקריית שמואל.

אנו מזמינים חוקרים וחוקרות להגיש הצעות להרצאות בנות עשרים דקות, העוסקות ביחסי הגומלין התרבותיים של קהילות ישראל בגולה עם הסביבה הלא-יהודית ללא הגבלת זמן ומרחב.

הצעות להרצאות שיש בהן משום תרומה חדשה למחקר, יש לשלוח עד ליום שלישי, ו בניסן תשפ"ג (28.03.2023), לד"ר חגי מזוז בכתובת: hagaimazuz@gmail.com

יש לצרף לכל הצעה תקציר שלא יעלה על 200 מילים עבור כל הרצאה, וכן לציין מעמד אקדמי ושיוך מוסדי.

בכבוד רב,

הוועדה האקדמית של הכנס: ד"ר חגי מזוז וד"ר בועז כהן

מפרסם ההודעה
חגי מזוז hagaimazuz@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה