< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / הארכת דדליין / לכנס: אור במושבותם: חכמי קושטא, שאלוניקי ואיזמיר [מכון שוקן / ירושלים 09/23] דדליין=30.4.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3022621/

הדדליין הוארך עד ל-30.4.23

קול קורא לכנס חוקרים

“אור במושבותם: חכמי קושטא, שאלוניקי ואזמיר: יצירתם, פועלם ומעמדם”

 

מגירוש ספרד ועד המאה ה-20, היו קושטא, שאלוניקי ואִזמיר ערים מרכזיות בעולם היהודי בכלל ובאימפריה העות’מאנית בפרט. הן היו מרכזים תורניים ותרבותיים בולטים במגוון תחומים והיוו מוקד לתסיסה רעיונית ומשיחית. כל אלו השפיעו עמוקות לא רק על הקהילות עצמן, אלא על העולם היהודי כולו.

על אף מרכזיותן של קהילות אלו, ולצד העיסוק הנרחב בשבתי צבי ובתנועת השבתאות בשלביה המוקדמים, ישנו עיסוק מועט יחסית ביצירה הענפה ובפעילות התורנית וההגותית של מרכזים אלה בתקופה שבין המאה ה-17 לראשית המאה ה-19. מטרת הכנס היא להעמיק את הידע הקיים בכל הנוגע לעולמם של חכמים וליצירותיהם בקושטא, בשאלוניקי ובאִזמיר בתקופה זו, ולהאיר על תחום זה מזוויות חדשות ומגוונות.

 

אנו מעודדים הצעות להרצאות בנושאים:

מעמדם ופועלם החברתי והציבורי של החכמים

היצירה ההלכתית, ההגותית והספרותית של החכמים, כולל: ספרות מוסר, ספרות יפה, אגרות חכמים, תקנות, ליטורגיה, שירה ופיוט, ספרות דרוש ופירוש וכיוצא באלה

תפוצת יצירתם של החכמים והשפעתה

קשריהם של חכמים עם מרכזים אחרים בעולם היהודי

חכמים רבניים, שבתאים וקראים, והזיקות שביניהם

יחסי גומלין של החכמים עם סביבתם הלא-יהודית.

אורך כל הרצאה: 20 דקות.

 

חוקרים המעוניינים לקחת חלק בכנס מתבקשים לשלוח את כותרת ותקציר ההרצאה (עד 250 מילים) ופסקת ביוגרפיה (עד שלוש שורות) עד ליום כ”ה בניסן תשפ”ג, ה-16 באפריל 2023 לכתובת: academic.schocken@gmail.com

תשובות תישלחנה במהלך חודש מאי 2023. תוצרי הכנס עתידים להתפרסם בכרך בהוצאת המכון.

 

 

Message publisher
ד"ר תניה רגב academic.schocken@gmail.com 02-5631288
Full address
מכון שוקן למחקר היהדות ליד בית המדרש לרבנים באמריקה, בלפור, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added