< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: שלום ישראלי-פלסטיני מבוסס שותפות- לקראת שינוי פרדיגמה [ון ליר /ירושלים 05/23] דדליין=1.3.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3022522/

קול קורא להגשת הצעות להשתתפות בכנס בנושא

שלום ישראלי-פלסטיני מבוסס שותפות- לקראת שינוי פרדיגמה

הכנס יתקיים במכון ון ליר בירושלים ביום רביעי 10.5.23

ובאוניברסיטה העברית בירושלים ביום חמישי 11.5.23

 

מכון ון ליר בירושלים, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, והמרכז לחקר המגוון והרב-תרבותיות,

אוניברסיטה העברית בירושלים מזמינים חוקרות וחוקרים להגיש הצעות לכנס רב-תחומי בן יומיים שיוקדש לנושא ״שלום ישראלי-פלסטיני מבוסס שותפות״ מנקודת מבט רחבה, תיאורטית והשוואתית.

רקע

עשרים שנה לאחר קריסת תהליך השלום הישראלי-פלסטיני והתבססותו של משטר אפרטהייד יהודי בין הירדן לים, מתרחבת ההכרה ש״פתרון שתי המדינות״ הגיע למבוי סתום. לאור זאת החלה מתגבשת בשנים אחרונות, בכתיבה האקדמית והציבורית, פרדיגמה חלופית ליישוב הסכסוך, המבוססת על שוויון ושותפות. פרדיגמת השותפות מכילה הן הסדרים פוליטיים של מדינה אחת דו-לאומית והן הסדרים של שתי מדינות השותפות באיחוד על-מדינתי (קונפדרציה). השינוי המשמעותי ביותר בשיח אינו נעוץ במודל מדינתי מסוים, אלא בהנחות היסוד שלאורן מוערכים ההסדרים הפוליטיים הרצויים והתהליכים החברתיים שעשויים להביא להתממשותם.

הפרדיגמה החדשה מניחה שאי אפשר ואף לא ראוי לשאוף לביטול הערבוב בין יהודים-ישראלים לערבים-פלסטינים במרחב כולו, ומכירה בשייכות החזקה של שני הלאומים למרחב. הנחת היסוד היא שהזכויות הלאומיות הקולקטיביות) והאישיות עומדות באופן שווה לכולם — יהודים ופלסטינים — ומימושן מוצדק כל עוד הוא עולה בקנה אחד עם שוויון בין האומות ובין הפרטים.

נושא ורציונל

על פי תפיסת השלום הרווחת, שלום ישראלי-פלסטיני יתאפשר אך ורק במסגרת של שתי מדינות לאום, המקיימת הפרדה פוליטית ומרחבית בין יהודים-ישראלים לערבים-פלסטינים. ל”תפיסת ההפרדה” הזו נודעות השלכות מרחיקות לכת על המחקר האקדמי והעשייה החברתית; בראשן תיחום השיח החוקתי, החברתי, הכלכלי והפוליטי לתוך הקו הירוק, וקִ טלוג הנעשה מעבר לו כחיצוני ל״מציאות הישראלית״, וכפועל יוצא מחוץ לגבולות המחקר, השיחה והפעולה. פרדיגמת השותפות, אם כן, דורשת כיול של כל המישורים הללו ושל יחסי הגומלין ביניהם.

מטרת הכנס היא לעודד את השיח המתפתח באקדמיה ובחברה האזרחית על פרדיגמות של שלום ודה-קולוניזציה המבוססות על שוויון ושותפות. במסגרת זו מבקש הכנס לבחון, מנקודת מבט רב-תחומית, תיאורטית והשוואתית, את ההשלכות האפשריות של השינוי על המחקר האקדמי, על העשייה החברתית ועל היצירה התרבותית במציאות הישראלית.

נושאים אפשריים להצעות

  1. שינוי בניתוח ובהבנה של הסכסוך והמציאות המקומית, על כל ממדיהם, כפועל יוצא של אימוץ תפיסה המניחה שותפות פוליטית ושוויון
  2. גישות חדשות למדידה והערכה של נתונים ותהליכים חברתיים, כלכליים, פוליטיים, תרבותיים, ומרחביים מקומיים
  3. למידה השוואתית – היסטורית ותיאורטית – ממקומות אחרים שעברו מדפוסי שליטה קהילתית למסגרת רב-לאומית או רב-קהילתית, מכילה ושוויונית
  4. הצגה ובחינה של תפיסות הפיוס הפלסטיניות והיהודיות ואזורי החפיפה והסתירה ביניהן
  5. שלטון מקומי ואזורי ומרחבים אורבניים בתפיסת שלום המבוססת על שוויון ושותפות
  6. הצגה ובחינה של פעילות ״מלמטה״ להנעת תהליכים חברתיים, תרבותיים וכלכליים למימוש הפרדיגמה החדשה
  7. השפעת הגאופוליטיקה החדשה, והשינויים בפוליטיקה האזורית ובמעמדה של ישראל
  8. בחינת תפקידיהם של החוק והקהילה הבינלאומית, ובכלל זה מדינות, האו״ם וארגונים בינלאומיים אחרים
  9. בירור סוגיות מעמדיות, דתיות ומגדריות וביטוין בפרדיגמת השותפות

הגשת הצעות

ועדת ההיגוי מזמינה הצעות בנושא הכנס מחוקרות וחוקרים ממגוון דיסציפלינות ושיטות מחקר, וכן מא.נשים העוסקים בנושא בארגוני חברה אזרחית. בהצעה יש לכלול את הפרטים האלה: (1) שם מלא ושיוך אקדמי או ארגוני; (2) תקציר של 200-250 מילים. הצעות לפורמטים לא קונבנציונליים יתקבלו בברכה.

מועד אחרון למשלוח הצעות:1.3.2023 יש לשלוח את ההצעה לכתובת Nogaf@vanleer.org.il ולציין בכותרת ״הצעה לכנס בנושא שלום מבוסס שותפות״.

ועדת ההיגוי של הכנס

ד״ר לימור יהודה, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת חיפה

מר אמיר פאח׳ורי, אקדמיית פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים

פרופ׳ אורן יפתחאל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד״ר רולא הרדל, מכון שלום הרטמן

ד״ר יעל ברדה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד״ר אסף דוד, מכון ון ליר בירושלים

 

http://bit.ly/3DYdfv1

 

https://bit.ly/3Xmf23H

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added