< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס הבינלאומי הראשון בנושא: קהילות ומשמעות [קרית אונו 06/23] דדליין=15.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3022520/

שני יסודות קיומיים חזקים פועלים עלינו, הגם שלא תמיד אנו חשים בהם ויודעים להגדיר אותם: תחושת הקהילתיות ותחושת המשמעות. יש לזכור כי העובדה שאנו שייכים לקהילה אינה קובעת כי אנו מייחסים לקהילה זו משמעות או שאנחנו משמעותיים בתוכה. עידן הפוסט קורונה הציג את החשיבות העליונה של יסודות אלו בחיינו ובעיקר את ההכרה בהיעדרם.

כנס זה קורא לחשיבה מחודשת ופורייה על מושגי הקהילה והמשמעות ויישומיהם במרחבי החיים השונים. הנחת היסוד של כנס זה היא, שישנם ערוצי קשר רבים בין שתי תמות גדולות אלו אשר מתבטאים במגוון תחומים אקדמיים ומעשיים. אשר על כן, ישנה הבנה לחשיבותו של כל אחד ממושגי היסוד הללו לצד האמונה בחיבור בין שניהם. הכנס מזמין הצעות המדגישות את החשיבות של כל מושג בנפרד, כמו גם על זיקה ביניהם.

חוקרים וחוקרות, אנשי ונשות מעשה, מכלל התחומים מוזמנים ומוזמנות להגיש הצעות לכנס, שיש בהן רלוונטיות, מקוריות ותרומה לנושא הכנס מהיבט המחקרית ומהיבט הפרקטי. ההצעות יכולות להיות מתחום מומחיותם האקדמי או המעשי. חיבורים רב-תחומיים יתקבלו בברכה. אין מגבלה לתחומי הידע האפשריים, החל ממדעי הטבע, והטכנולוגיה, דרך המרחב הדיגיטליים וכלה בעולמות החברה, הרוח, החינוך והתעסוקה.

המארגנים מקדמים בברכה מאמר או תקציר של מאמר כנושא להרצאה, מושב מלא בנושא, פוסטרים, סדנאות, מופעים או אופני הצגה ייחודיים אחרים. על פי הפירוט הבא:

הרצאות ומושבים: יש לשלוח הצעות להרצאות בנות כעשרים דקות. ניתן להציע מושב שלם. על כל הצעה לכלול תיאור קצר של הטענה המרכזית, שיטות המחקר ומקורותיו, שלא יעלה על 300 מילים. הצעות למושב שלם תיפתחנה בהסבר של רציונל המושב שלא יעלה על 150 מילים ופירוט של הדוברים ונושאי ההרצאות. מספר משתתפים במושב מוצע יעמוד על שלושה.

פוסטרים: יש להגיש תקציר עד 250 מילים המסביר את הרציונל והמטרות. הפוסטרים יוצגו במרחב שיוקדש למטרה זו ויהיה פתוח לקהל, ברצועת זמן ייעודית יוזמנו כל משתתפי/ות הכנס לסייר בתערוכת הפוסטרים ולשוחח עם המציגים.

סדנאות ומופעים: יש להגיש תקציר עד 250 מילים שכולל רציונל ומטרות ודרכי פעולה, יש לציין את משך הסדנה (עד 20 דקות) והמיקום הנדרשים. ברצועת זמן ייעודית יוקדש זמן לצפייה ולשיחה עם המציגים/ות. הפעילות תתקיים בנפרד או במקביל לתחומים אחרים.

מועד אחרון לשליחת ההרצאות/הפוסטרים/סדנאות ומופעים הוא 15.3.23 תשובות יתקבלו עד 20.4.23

את ההצעות יש לשלוח למרכז האקדמי של הוועדה, ד"ר ירון נעים, במייל  khilot.ono@gmail.com

חברי הוועדה האקדמית: ד"ר שמעון אזולאי (יו"ר הוועדה), ד"ר פנינית רוסו-נצר, ד"ר דוד ביטון, פרופ' אבנר בן זקן, ד"ר שמעון נבו ועקנין, ד"ר ירון נעים.

 

 

מפרסם ההודעה
ד"ר ירון נעים naimo@zahav.net.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה