< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: פוסט-דוקטורט לחוקר מצטיין בחקר ארץ ישראל ויישובה [יד בן צבי / ירושלים] דדליין=20.3.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3022501/

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה מעניק

מלגת פוסט-דוקטורט לחוקר מצטיין

בחקר ארץ ישראל ויישובה לשנת תשפ”ד – תשפ”ה

 

מטרות המלגה: לאפשר לחוקרים צעירים לעבד בעזרת המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, את עבודת הדוקטור לספר בעברית ולהתפנות למחקר המשך או למחקר חדש.

הזכאים למלגות: חוקרים שעבודת הדוקטור שלהם אושרה במהלך שלוש השנים האחרונות ושכל חוות הדעת כבר נמצאות בידם.

 

המלגה הינה לשנתיים, בסכום של 100,000 ₪ (50,000 ש”ח לכל שנה) אשר תשולם ב-24 תשלומים חודשיים.

 

קריטריונים לבחירת הזוכה במלגה: מצוינות אקדמית, חשיבות ומקוריות המחקר ופוטנציאל התרומה לתחום האקדמי הרלוונטי.

 

תנאי זכאות לקבלת המלגה:

א. במהלך תקופת המלגה יידרש החוקר להקדיש את מיטב זמנו ומרצו למחקר ולעיבוד עבודת הדוקטור לספר ולמחקר המשך.

ב. המלגאי יוזמן להקדיש למחקרו יום מלא בשבוע במכון לחקר א”י ויישובה ביד יצחק בן-צבי.

ג. המלגאי יוזמן להשתתף באופן פעיל בפעילות האקדמית של המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ובכלל זה ישתתף בסדנת הדוקטורנטים המצטיינים של המכון, בסדנאות חוקרים ועוד.

 

תוצאות מצופות מן המלגאי: עיבוד והכנה לדפוס (בעזרת צוות המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה) של עבודת הדוקטור לספר מחקרי בעברית. להוצאת הספרים של יד בן-צבי תינתן זכות סירוב ראשונה לפרסום הספר.

 

חוקרים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת המלגה, מתבקשים:

  1. למלא את הטופס המקוון באתר המלגות: www.ybz.org.il/milgot&prasim
  2. לשלוח דוא”ל המכיל את הפריטים הבאים:

א. קורות חיים ורשימת פרסומים

ב. עבודת הדוקטורט באופן מקוון בלבד

ג. כל חוות הדעת על העבודה (עבודה שנמצאת בשלב השיפוט לא תתקבל)

ד. תקציר הצעת מחקר להמשך

 

את החומר הנלווה יש לשלוח בדוא”לganit@ybz.org.il | טל’: 02-5398873

תאריך אחרון להגשת מועמדות: כ”ז באדר תשפ”ג (20 במרץ 2023)

 

Message publisher
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
Full address
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added