< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: פוסט-דוקטורט לחוקר מצטיין בחקר ארץ ישראל ויישובה [יד בן צבי / ירושלים] דדליין=20.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3022501/

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה מעניק

מלגת פוסט-דוקטורט לחוקר מצטיין

בחקר ארץ ישראל ויישובה לשנת תשפ"ד – תשפ"ה

 

מטרות המלגה: לאפשר לחוקרים צעירים לעבד בעזרת המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, את עבודת הדוקטור לספר בעברית ולהתפנות למחקר המשך או למחקר חדש.

הזכאים למלגות: חוקרים שעבודת הדוקטור שלהם אושרה במהלך שלוש השנים האחרונות ושכל חוות הדעת כבר נמצאות בידם.

 

המלגה הינה לשנתיים, בסכום של 100,000 ₪ (50,000 ש"ח לכל שנה) אשר תשולם ב-24 תשלומים חודשיים.

 

קריטריונים לבחירת הזוכה במלגה: מצוינות אקדמית, חשיבות ומקוריות המחקר ופוטנציאל התרומה לתחום האקדמי הרלוונטי.

 

תנאי זכאות לקבלת המלגה:

א. במהלך תקופת המלגה יידרש החוקר להקדיש את מיטב זמנו ומרצו למחקר ולעיבוד עבודת הדוקטור לספר ולמחקר המשך.

ב. המלגאי יוזמן להקדיש למחקרו יום מלא בשבוע במכון לחקר א"י ויישובה ביד יצחק בן-צבי.

ג. המלגאי יוזמן להשתתף באופן פעיל בפעילות האקדמית של המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ובכלל זה ישתתף בסדנת הדוקטורנטים המצטיינים של המכון, בסדנאות חוקרים ועוד.

 

תוצאות מצופות מן המלגאי: עיבוד והכנה לדפוס (בעזרת צוות המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה) של עבודת הדוקטור לספר מחקרי בעברית. להוצאת הספרים של יד בן-צבי תינתן זכות סירוב ראשונה לפרסום הספר.

 

חוקרים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת המלגה, מתבקשים:

  1. למלא את הטופס המקוון באתר המלגות: www.ybz.org.il/milgot&prasim
  2. לשלוח דוא"ל המכיל את הפריטים הבאים:

א. קורות חיים ורשימת פרסומים

ב. עבודת הדוקטורט באופן מקוון בלבד

ג. כל חוות הדעת על העבודה (עבודה שנמצאת בשלב השיפוט לא תתקבל)

ד. תקציר הצעת מחקר להמשך

 

את החומר הנלווה יש לשלוח בדוא"לganit@ybz.org.il | טל': 02-5398873

תאריך אחרון להגשת מועמדות: כ"ז באדר תשפ"ג (20 במרץ 2023)

 

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה