< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: דקן - חשבונאות [ראשון לציון] דדליין=31.3.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3020102/

קול קורא להצגת מועמדות לתפקיד

 

דיקן/דיקנית בית הספר לחשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למינהל

 

ועדת האיתור לתפקיד דיקן/דיקנית בית הספר לחשבונאות מזמינה בזאת הגשת מועמדויות לתפקיד הדיקן/דיקנית. תקופת הכהונה, שתחל בחודש אוקטובר 2023, היא בת שלוש שנים, וניתנת להארכה בשנתיים נוספות.

 

דיקן/דיקנית בית הספר אחראי/ת לעיצוב חזון בית הספר לשנים הבאות באופן העולה בקנה אחד עם חזון המכללה, לתוכנית האסטרטגית הנגזרת ממנו, ובכללה האחריות לתכנית הלימודים, לפיתוח קשרים עם התעשיות הרלוונטיות; לפיתוח הסגל ולניהולו, תוך הקפדה יתרה על מחקר ועל תהליכי למידה איכותיים; לפיתוח קשרים בין-לאומיים; ולניהול משאבים וגיוסם.

 

ועדת האיתור תבחן את התאמת המועמדים/ות לתפקיד, בין השאר, לאור אמות המידה הבאות:

 

  • בעל תואר שלישי (ד”ר).
  • רישיון רואה חשבון וניסיון מקצועי בתחום.
  • חזון ותפיסה רב תחומית.
  • כושר מנהיגות, יוזמה ויכולת להוביל תהליכי שינוי ופיתוח ולהטמיעם.
  • היכרות מעמיקה עם העולם האקדמי ועם העולם המקצועי בתחום החשבונאות.
  • הכרה בחשיבות טיפוח קהילה לומדת וחוקרת.
  • הכרה בחשיבות שיתופי פעולה אקדמיים ומקצועיים בארץ ובחו”ל ויכולת לפתחם.
  • יחסי אנוש מעולים ובכללם יכולת עבודה בצוות.
  • ניסיון ויכולת ניהוליים מעולים.

 

דיוני הוועדה יישמרו בסודיות מלאה.

 

כל מועמד יענה, אך הוועדה אינה מתחייבת לזמן כל מועמד להופיע בפניה. כל המעוניין להציע מועמדים מוזמן לשלוח הצעה לוועדת האיתור. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפנות מיוזמתה למועמדים ראויים בעיניה.

 

על הפנייה לוועדת האיתור לכלול:

 

א. מכתב נלווה המפרט את התאמת המועמד/ת לתפקיד לאור אמות המידה שפורטו לעיל.

ב. מסמך חזון (בהיקף של עד עמוד אחד).

ג. מסמך קו”ח.

 

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא ה-31 במרץ 2023.

 

את הפנייה, על מסמכיה, יש להפנות למזכירה האקדמית, גב’ ליאה דיסטניק, לכתובת: liadi@hdq.colman.ac.il

נא לכתוב “מועמדות לדיקן/דיקנית בית הספר לחשבונאות” בשורת הנושא.

כל האמור בלשון זכר מופנה אל שני המינים.

Message publisher
אורלי עוזר orlyoz@hdq.colman.ac.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added