< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: למחקרים, מטעם מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי [אונ' ת"א / כל הארץ] דדליין=31.1.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3011311/

מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ממשיך לקדם את הקשר בין העולם האקדמי לעולם העסקי בתחום הניהול האסטרטגי. כחלק מעשייה זו, מכון הורביץ מעודד מחקר אקדמי-יישומי בתחומי האסטרטגיה, החדשנות והיזמות. המכון מציע תמיכה במימון המחקר עם עדיפות למחקרים על חברות בישראל ובמזרח התיכון, על מנת להעמיק את הידע הקיים באזורנו. שני הקריטריונים העיקריים לבחירה הינם מצוינות מחקרית ותרומה למדינת ישראל.

 

כל מחקר יקבל מענק מחקר עד סכום של 30,000 ₪.

 

הצעת המחקר:

הצעת המחקר צריכה להיות עבור מחקר מקורי שלא פורסם במקום אחר. ההצעה תהיה בהיקף של 2 עמודים באנגלית לפי הסעיפים הבאים:

א. כותרת המחקר

ב. שם ושיוך אקדמי של החוקר או החוקרים (לפחות אחד החוקרים צריך להיות חבר סגל אקדמי במוסד אקדמי)

ג. תיאור תמציתי של המחקר (נושא המחקר, הרקע למחקר, מטרות המחקר, שאלות המחקר, השערות וכו’)

ד. תיאור תכנית המחקר ושיטת המחקר

ה. תיאור הנתונים והמקורות שלהם

ו. אבני דרך ולוחות זמנים (בעיקר – תאריך התחלה וסיום משוערים)

ז. פעילות המחקר המתוכננת לשנת המענק

ח. במידה ויש בכוונת החוקר(ים) לפתח את נושא המחקר לאורך זמן, יש להגיש גם תיאור קצר של מחקרי המשך עתידיים לשלוש השנים הבאות.

 

לוחות זמנים רצויים:

  1. העברת הצעות המחקר למכון הורביץ: hurvitzinst@tauex.tau.ac.il – עד 31 בינואר 2023
  2. כל ההצעות תובאנה לדיון בוועדת המחקר האקדמית של המכון.

חברי ועדת המחקר הינם: פרופ’ משה צבירן, פרופ’ דן עמירם, פרופ’ דב תאני ופרופ’ בועז רונן.

  1. השלמת המחקר והגשת מאמר מסכם על המחקר (שיפורסם באתר מכון הורביץ) – עד 31 בדצמבר 2023

 

בברכה,

פרופ’ משה צבירן, ראש מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי

וד”ר רוית כהן-מיתר, מנהלת מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added