< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: קבוצות לימוד בחברותא סמסטר ב' תשפ"ג [העברית / ירושלים] דדליין=1.3.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3011303/

תכנית “לימוד בחברותא”

קול קורא לסמסטר ב’ לשנת תשפ”ג

תלמידי/ות דוקטורט באוניברסיטה העברית מוזמנים/ות להגיש הצעות להקמת קבוצות דיון, מחקר או כתיבה במסגרת התכנית “לימוד בחברותא” לקראת סמסטר ב’ לשנת הלימודים תשפ”ג.

מטרת התכנית “לימוד בחברותא” היא לספק לתלמידי ולתלמידות מחקר מסגרת לדיון וחשיבה אודות סוגיות תיאורטיות, מתודולוגיות ואתיות משותפות בפורום תומך ואינטרדיסציפלינרי. התכנית מעודדת שיתופי פעולה בין המשתתפים/ות והפקת תוצרים אקדמיים כגון אסופות מאמרים או מושבים בכנסים רלוונטיים.

הקבוצות הפועלות במסגרת התכנית עוסקות בנושא מחקרי מובחן מפרספקטיבה רב-תחומית. המפגשים נוגעים בהיבטים השונים של הנושא תוך קריאה משותפת של ספרות מדעית ו/או טקסטים פרי עטם/ן של המשתתפים/ות. לקבוצות ניתנים חופש ואוטונומיה מלאים בעיצוב התכנים ואופי הפעילות לפי רצון וצרכי המשתתפים/ות.

ההצעות הזוכות ייהנו מתמיכה כספית הכוללת מלגה לראשי/ות הקבוצה ותקציב הולם לקיום הפעילויות. הקבוצות שתבחרנה תקיימנה כ-10 מפגשים בשנה באחד מקמפוסי האוניברסיטה העברית (בהתאם להנחיות משרד הבריאות) וכן באופן מקוון.

  • המועד האחרון להגשת הצעה הוא יום רביעי 01.03.2023, ח’ אדר תשפ”ג. יש לשלוח את ההצעות (בקובץ WORD) לדוא”ל: chevruta@mail.huji.ac.il.
  • מפגש בו ניתן יהיה לקבל הסברים נוספים לגבי התכנית יתקיים ביום שני 06.02.2023, ט”ו בשבט תשפ”ג, בשעה 15:00, בZOOM. פרטים נוספים בדוא”ל: chevruta@mail.huji.ac.il.
  • מידע מגוון על התכנית ניתן למצוא באתר: https://limudchevruta.huji.ac.il/.
Message publisher
הדר איצקוביץ לימוד בחברותא רכזת הפרויקט chevruta@mail.huji.ac.il
Full address
האוניברסיטה העברית ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added