< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנה: סדנה במחקר: מחקר נרטיבי: תיאוריה ומתודולוגיה (גבריאלה ספקטור מרזל) [מופ"ת / מקוון] 19.2.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2122903/

סדנה במחקר: מחקר נרטיבי: תיאוריה ומתודולוגיה

מנחה: ד"ר גבריאלה ספקטור מרזל

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 19 בפברואר 2023, בשעות: 10:00 -14:30

תקציר

בעשורים האחרונים המחקר הנרטיבי נכנס למגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. בסדנה יוצגו עיקריה של הפרדיגמה הנרטיבית, בהתבסס על תפיסתה כפרדיגמה פרשנית ייחודית בתוך המחקר הנרטיבי. הנושאים שיידונו בסדנה: התפתחות ההיסטורית של המחקר הנרטיבי; הגדרות של המושג נרטיב; היסודות הפילוסופיים של הפרדיגמה הנרטיבית (אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה); גישות שונות להגדרת המחקר הנרטיבי; עקרונות מתודולוגיים של איסוף וניתוח נרטיבים.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שיש להן/ם היכרות בסיסית עם עקרונות המחקר האיכותני-פרשני, והן/ם מבקשות/ים ללמוד על אופיו הייחודי של המחקר הנרטיבי כסוג מחקר מובחן בתוך המחקר האיכותני.

תרומת הסדנה

הבנת הייחודיות של המחקר הנרטיבי כפרדיגמת מחקר מובחנת בתוך המחקר האיכותני

הכרת התשתית הפילוסופית של המחקר האיכותני

יכולת לזהות נרטיב ולהבחינו מסוגי טקסט לא נרטיביים

הבנת העקרונות המתודולוגיים הייחודיים המכתיבים את האיסוף/ההפקה של נתונים נרטיביים ואת ניתוחם.

 

מיקום: הסדנה תתקיים בזום, קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.

מחיר: 200 ש"ח

להרשמה אונליין:https://store.macam.ac.il/store/workshops/10606/

להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901401/426

https://store.macam.ac.il/store/workshops/10606/

* (מופתחורף23)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה