< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנה: סדנה במחקר: היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים (גבריאלה ספקטור מרזל) [מופ"ת / מקוון] 8.2.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2122902/

סדנה במחקר: היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

מנחה: ד”ר גבריאלה ספקטור מרזל

הסדנה תתקיים ביום רביעי, 8 בפברואר 2023, בשעות 10:00–14:30

תקציר

סדנה זו תעסוק בהיבטים שונים הקשורים לעריכת מחקרים איכותניים-פרשניים במרבית מסורות המחקר הכלולות בו (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, חקר מקרה, מחקר פעולה ועוד). ככל שהזמן יאפשר, יידונו השאלות הבאות: מהו נושא מתאים למחקר איכותני? כיצד מנסחים שאלות מחקר איכותניות במסורות המחקר המרכזיות? מה מאפיין מערכי מחקר איכותניים? מהו הרציונל של דגימה איכותנית ואילו צורות דגימה אפשריות לאורו? מהם העקרונות המרכזיים של איסוף נתונים במחקר איכותני ומהן השיטות המרכזיות לניתוח איכותני? מהם העקרונות של ניתוח איכותני ומהן הגישות הרווחות בניתוח נתונים איכותניים? מהם ההיבטים האתיים הייחודיים למחקרים איכותניים? מהו מחקר איכותני איכותי?

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות המתכננות/ים לערוך מחקר איכותני או מצויות/ים בשלבים שונים בעריכתו.

תרומת הסדנה

הבנת המאפיינים של נושאים המתאימים לחקירה איכותנית-פרשנית.

רכישת יכולת לנסח שאלות מחקר איכותניות.

רכישת יכולת לתכנן מערך מחקר איכותני ולהוציאו לפועל.

הבנת הכלים המרכזיים לאיסוף נתונים ולניתוחם במחקרים איכותניים.

הבנת הסוגיות האתיות הייחודיות למחקרים איכותניים וההתמודדות עמן.

הכרת התבחינים של איכות במחקרים איכותניים.

 

מיקום: הסדנה תתקיים בזום, קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.

מחיר: 200 ש”ח

להרשמה אונליין:https://store.macam.ac.il/store/workshops/10602/

להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901401/426

https://store.macam.ac.il/store/workshops/10602/

* (מופתחורף23)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added