< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנה: סדנת מחקר: מחקר איכותני פרשני: מבוא (גבריאלה ספקטור מרזל) [מופ"ת / מקוון] 5.2.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2122901/

סדנת מחקר: מחקר איכותני פרשני: מבוא

מנחה: ד”ר גבריאלה ספקטור מרזל

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 5 בפברואר 2023, בשעות 10:00–14:30

תקציר

בסדנה יידונו העקרונות הפילוסופיים והמתודולוגיים של מחקרים איכותניים המעוגנים בפרדיגמות פרשניות (לא-פוזיטיביסטיות) ומבחינים אותם ממחקרים כמותיים-פוזיטיביסטיים; יוצגו מסורות החקירה האיכותניות המרכזיות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, מחקר פעולה, חקר מקרה, אוטו-אתנוגרפיה), תוך הצבעה על המשותף והמבחין ביניהן.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שטרם התנסו בעריכת מחקר איכותני או מצויות/ים בשלבים הראשונים בתכנונו ובעריכתו.

תרומת הסדנה

הבנת התשתית הפילוסופית והמתודולוגית של מחקרים איכותניים-פרשניים.

הכרת אסטרטגיות החקירה (מסורות המחקר) המרכזיות במחקר איכותני.

 

מיקום: הסדנה תתקיים בזום, קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.

מחיר: 200 ש”ח

להרשמה אונליין:https://store.macam.ac.il/store/workshops/10601/

להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901401/426

https://store.macam.ac.il/store/workshops/10601/

* (מופתחורף23)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added