< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // עדכון והארכה / לכנס: הכנס השנתי בלימודי העת החדשה המוקדמת - הים [אונ חיפה / חיפה 06/23] דדליין חדש=23.4.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2122526/

הפורום לימי הביניים והרנסנס בבית הספר להיסטוריה והמרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון, אוניברסיטת חיפה; החברה ההיסטורית הישראלית

הפורום הישראלי ללימודי העת החדשה המוקדמת

קול קורא לכנס השנתי בלימודי העת החדשה המוקדמת – עדכון והארכה

הים, ומכלול הנושאים

 

הכנס השנתי של הפורום הישראלי ללימודי העת החדשה המוקדמת יתקיים ביום שלישי, 13 ביוני 2023, באוניברסיטת חיפה. מטרת הכנס היא לקיים מפגש של חוקרי/ות העת החדשה המוקדמת בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ולספק מסגרת להצגת עבודותיהם/ן. השנה נדגיש את הים כנושא ראשי, וזאת לאור הענין הגובר בהיסטוריה עולמית וסביבתית וההכרה בחשיבות המדיום הימי כרכיב מרכזי בתהליכים היסטוריים ולא רק כרקע להם. כעת אנו מרחיבים את הכנס למכלול הנושאים הנוגעים לתקופה – נשמח לקבל הצעות מחוקרים/ות מדיסציפלינות שונות – היסטוריה, ספרות, אמנות ועוד – במסגרת הזמן שבין המאה החמש-עשרה למאה השמונה-עשרה באירופה ומחוצה לה.

הצעות להרצאות אנא שלחו לכתובת המייל: kol@history.org.il. ההצעות צריכות לכלול כותרת ותקציר בן 200 מילים לכל היותר. בנוסף להצעה, אנא שלחו גם קובץ של קורות חיים בהיקף של 300 מילים לכל היותר.

אורך ההרצאות עצמן יהיה 20 דקות והן יינתנו בעברית. בעת הבחירה של ההרצאות נעניק תשומת לב מיוחדת לממד הרב-תחומי של הכנס. תלמידים בשלבים מתקדמים של לימודי הדוקטורט מוזמנים אף הם להגיש הצעות להשתתפות בכנס.

התאריך האחרון להגשת ההצעות: 23 באפריל 2023.

כתובת דוא"ל לשליחת הצעות – kol@history.org.il

פרטים נוספים באתר החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה – https://history.haifa.ac.il/index.php/he/74-academic-events-2/459-2022-12-21-10-47-26

 

מפרסם ההודעה
צור שלו zshalev@univ.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה