< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: שתי מלגות עידוד לשנת הלימודים תשפ"ג עיתונות ותקשורת יהודית וישראלית [ישראל] דדליין=31.1.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2121414/

קול קורא

שתי מלגות עידוד לשנת הלימודים תשפ”ג

עיתונות ותקשורת יהודית וישראלית

המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע”ש שלום רוזנפלד, שבמרכז ס’ דניאל אברהם ללימודים בינלאומיים ואזוריים, מפרסם בזאת קול קורא למלגות עידוד עבור סטודנטים וסטודנטיות לתואר השני והשלישי בכלל האוניברסיטאות בישראל.

המלגה מופנית למחקרים הנשענים על עיתונות ותקשורת יהודית וישראלית – בעברית ובשפות אחרות, מודפסת או אלקטרונית, ולמחקרים העוסקים בהתפתחות התקשורת בתפוצות היהודיות בעולם ובחברה הישראלית על כלל מרכיביה. יתקבלו מחקרים מדיסציפלינות שונות: היסטוריה, תקשורת, חברה, תרבות, כלכלה וטכנולוגיה.

יוענקו שתי מלגות, בסך 5,000 ₪ כל אחת, על סמך הצעת מחקר מאושרת.

 

יש להעביר בקשות בדוא”ל – presstau@tauex.tau.ac.il, בצירוף המסמכים האלה:

  • קורות חיים עם פירוט שלבי הלימודים
  • הצעת מחקר שאושרה
  • מכתב המלצה ממנחה או מנחת התזה או עבודת הדוקטור
  • אישור לימודים פעילים

 

מקבלי.ות מלגת העידוד יתבקשו להציג את מחקרם.ן במסגרת יום עיון של המכון.

 

תאריך אחרון להגשת המועמדות: 31.1.2023

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added