< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (ספר): בעקבות יצירות העוסקות ביחסי אדם-חיה. סדרת היסטוריה של הרעיונות [עברית, אנגלית] דדליין לתקצירים=15.3.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2121401/

מרכז דת-עולם ע”ש סר נעים דנגור, בפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת בר-אילן, מזמין חוקרים.ות להציע  הצעות למאמר שיופיע בספר עיון ופרשנות בעקבות יצירות העוסקות ביחסי אדם-חיה, לפי החלוקה לפרקים הבאים:

 

פרק ראשון – גן-חיות אנושי

בעקבות המחזה “הקוף השעיר” מאת יוג’ין אוניל. תרגום: דניאלה גורביץ׳.

ההזמנה היא לפרקי עיון בהקשרו: דימויי אדם כחיה, יחס בני אדם לחיות בשבי, אלימות, פערים חברתיים, פריפריה מול מרכז, מצבי קיצון, השכלה וכדומה.

 

פרק שני – חיות מעבדה

בעקבות הסיפור הקצר “פרחים לעכבר לבן” מאת דניאל קיז. תרגום: עמנואל לוטם (עם עובד, 1970).

ההזמנה היא לפרקי עיון בהקשרו: סוגיות של מדע, טכנולוגיה, אתיקה רפואית, ניסויים בבני אדם ובבעלי חיים, פסיכולוגיה וכדומה.

 

פרק שלישי – חיות לשחיטה

בעקבות הסיפור הקצר “השוחט” מאת יצחק בשביס זינגר. תרגום: ט.נ.

ההזמנה היא לפרקי עיון בהקשרו: אתנוגרפיה של בתי מטבחיים, צער בעלי חיים ביהדות, ההיסטוריה והפילוסופיה של הצמחונות וכדומה.

 

פרק רביעי – חיות בשירות האדם

בעקבות הרומן “הסייח השחור” מאת אנה סואל. תרגום: אלון אלטרס (מודן, 2011).

ההזמנה היא לפרקי עיון בהקשרו: פרקטיקות של שימוש בחיות משק ומשא, ספרות ילדים כסוכנת שינוי, אוטוביוגרפיות של בעלי חיים ומתן “קול” לחיה, חמלה ואמפתיה לבעלי חיים מן האספקט המגדרי וכדומה.

 

ממשק אדם-חיה חייב לקבל ביטוי מובהק במאמר.

 

היקף המאמר: 7000-5000 מילים.

במידת הצורך, ניתן לקבל את תרגומי הסיפורים

(מותנה בחתימה על הצהרת התחייבות משפטית לשמירה על זכויות יוצרים)

 

 

ההזמנה היא לחוקרים במגוון תחומי דעת ובהם:

מדעי הרוח/החברה/משפטים ספרות, פילוסופיה, בלשנות, תרגום, היסטוריה, מדעי היהדות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, אכיפת חוקים, משפט וצדק

מדעי המחשב/הנדסה/מדויקים בינה מלאכותית, חידושים טכנולוגיים

מדעי הטבע רפואה, חקלאות, ביולוגיה, ביולוגיה סינתטית, אקסוביולוגיה, אבולוציה

מדעי הסביבה אקולוגיה, קיימות ואיכות הסביבה

 

מו”ל: גרף אקדמי (של קבוצת “גרף”).

עורכת סדרה: ד”ר דניאלה גורביץ’.

עורכי הספר: ד”ר דניאלה גורביץ’ (אוני’ בר אילן ואוני’ טולסה); ד”ר דן מישייקר (המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט); ד”ר טל קוגמן (אוני’ תל אביב); ד”ר נעמה הראל (אוני’ קולומביה).

חברי המועצה האקדמית (סדרה): פרופ’ אילנה גומל (אוני’ תל אביב ואוני’ סטנפורד), פרופ’ ניר קידר (מכללת ספיר), פרופ’ גליה ינושבסקי (אוני’ בר אילן).

חברי המערכת הם מומחים מובילים בתחומם, והמאמרים יעברו שיפוט מדעי (peer-review).

תינתן עדיפות לפרסומים בשפה העברית, אולם אם תוכח רלוונטיות והתאמה תישקל האפשרות לפרסם בהמשך גם גרסה באנגלית.

קובץ המאמרים יראה אור במהדורה מודפסת ובמהדורה דיגיטלית (e-book), במקביל.

הגשה להוצאה

הצעות יש לשלוח בדוא”ל humananimal.anthology@gmail.com

לידי עורכת הסדרה, בצירוף קבצים הכוללים את הפרטים הבאים:

  • נושא המאמר
  • תקציר נושא המאמר (400-300 מילים)
  • חשיבותו של המאמר והרלוונטיות שלו למחקר העכשווי
  • מקוריותו, חדשנותו ותרומתו לספר
  • כל הערה נוספת שהמחבר מוצא לנכון להביא לידיעת הוועדה
  • ביו קצר הכולל: שם מלא, שיוך מוסדי (אם יש) והתמחות, רשימת פרסומים, כתובת דוא”ל, נייד להתקשרות.

https://dangoorcentre.com

 

Message publisher
ד"ר דן מישייקר ראש התכנית לתואר ראשון בחינוך לביה"ס היסודי החוג לספרות וספרות ילדים המחלקה לחינוך המחלקה להוראה המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט humananimal.anthology@gmail.com
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added