< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: טכנולוגיות חינוכיות בראי בין-תחומי: פילוסופיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה ופוליטיקה של טכנולוגיה חינוכית בישראל [אב"ג / באר שבע 02/23] דדליין=15.12.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2120306/

Educational technologies through an interdisciplinary lens: The philosophy, anthropology, sociology, and politics of EdTech in Israel

המחקר על טכנולוגיות החינוכיות בשדה האקדמי הישראלי הוא נרחב ונפוץ וכולל מחלקות ייעודיות וזרמי מחקר רבים. רובו של מחקר זה מתמקד בדרכים שבהם אפשר להשתמש בטכנולוגיה חינוכית על מנת לשפר את הלמידה בבתי הספר, במוסדות להשכלה גבוהה ומחוצה להם. לצד זאת התפתחה בשנים האחרונות כתיבה ועבודה אקדמית המתבוננת בטכנולוגיה חינוכית מנקודות מבט חברתיות-תרבותיות רחבות תוך השענות על דיסציפלינות כגון פילוסופיה, לימודי מדיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי מדע, טכנולוגיה וחברה ועוד.

קריאות ביקורתיות אלו מאפשרות להרחיב את החשיבה סביב שדה הטכנולוגיות החינוכיות, לעורר דיון בהיבטים חדשים, לשאול שאלות, לפתח תיאוריה, ולסייע בניסוח של אג’נדה לפעולה ולמדיניות מודעת. לאור זאת יזמנו את הכנס האקדמי הראשון בישראל העוסק בהתבוננויות בין/רב-תחומיות בטכנולוגיות חינוכיות. הכנס יעסוק בפרספקטיבות תרבויות-חברתיות על שדה הטכנולוגיות החינוכיות בישראל. במהלך הכנס נבקש לכונן דיון על ההקשרים, השיחים וההשפעות של ייצור, הפקה, יישום והפעלה של טכנולוגיות דיגיטליות בשדה החינוך מנקודות מבט תיאורטיות ודיסציפלינריות מגוונות.

הכנס ידון בסוגיות כגון:
-התחקות אחר התהליכים הפוליטיים-כלכליים של ההטמעה, שימוש והפצה של טכנולוגיות חינוכיות.
-בחינה ביקורתית של שדות הייצור של טכנולוגיות חינוכיות בישראל ניתוח תיאורטי מעולמות דיסציפלינריים שונים ויישומו בשדה ה- EdTechהישראלי.
-דיון בהקשרים גלובליים ולוקאליים של פעילות הטכנולוגיות החינוכיות ובביטויהם במדיניות חינוך מקומיות בחינה מחודשת של מתודולוגיות מחקר המותאמות לשדה ה-EdTech
-דיון בביטויים ובמשמעויות של תהליכי הדטהפיקציה והדיגיטליזציה של מערכות חינוך ועוד…
תאריך אחרון להגשת תקצירים: 15/12/22
ההגשות יוגשו דרך הקישור ויכללו כותרת ההרצאה, שם, כתובת אי-מייל, שיוך מוסדי של מגישי ההצעה ותקציר של עד 400מילה. ניתן להגיש ולהציג בשפות עברית ואנגלית. ההגשות ייבחנו בעילום שם על ידי ועדת הכנס.

הכנס מאורגן בתמיכת קבוצת מחקר תרבות חברה וטכנולוגיה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בית הספר לחינוך והמרכז למדעי הנתונים )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(.

לפניות ושאלות מוזמנים לפנות אלינו: criticaledtechisrael@gmail.com
מארגני הכנס: ד”ר גדעון דישון, ד”ר חמי רמיאל ומריה גרצקי )אוניברסיטת בן גוריון(

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPP5SXkFRVS2F8YXJ74v2-MhuP2YgPL3yqvOpvepsqkgJKrA/viewform

Message publisher
מריה גרצקי | Gretzky@post.bgu.ac.il המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטת בן גוריון בנגב https://bgu.academia.edu/MariaGretzky
Full address
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שדרות דויד בן גוריון, באר שבע, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added