< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / משרה: משרה תקנית - תולדות יהודי מערב ומרכז אירופה מהמאה ה-18 ועד מלחמת העולם הראשונה [בר-אילן / רמת גן] דדליין=17.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2120305/

הפקולטה למדעי היהדות והמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי באוניברסיטת בר-אילן מודיעות על פתיחת מכרז למשרה תקנית בתחום תולדות יהודי מערב ומרכז אירופה מהמאה ה-18 ועד מלחמת העולם הראשונה (כולל), עם יכולת הוראה ומחקר בנושאים נוספים הקשורים בחברה היהודית ותרבויותיה במאה התשע עשרה הארוכה.
המשרה כוללת הוראה ברמה גבוהה בשפה העברית של קורסים בנושא ההיסטוריה היהודית במובנה הרחב במערב ובמרכז אירופה מהמאה ה-18 ועד מלחמת העולם הראשונה, הן לתואר ראשון והן לתארים מתקדמים בתחומי התמחותו.ה של המועמד.ת, והנחיה של תלמידי.ות מחקר בתחום הגדרת המשרה. כמו כן, מצופה מהמועמד.ת לנהל מחקר עצמאי ומקורי, לפרסם מאמרים וספרים בבמות שפיטות ומובילות בתחום, להשתתף בכינוסים אקדמיים מקומיים ובינלאומיים ולגייס מענקי מחקר.
תנאי סף למשרה הם:
1) יכולת הוראה אקדמית בעברית.
2) פרסומים אקדמיים בתחומי המחקר של המועמד.ת בהוצאות לאור אקדמיות מכובדות ובבמות שפיטות מובילות בתחום.
3) השכלה אקדמית מוכחת בהיסטוריה יהודית וכלל אירופאית מודרנית
(1918-1700).
4) בקיאות מדעית בשפות רלוונטיות לתחומי המחקר, כולל בשפה אירופאית אחת (בנוסף לאנגלית) הקשורה בתחום המחקר. ידע בשפות אירופאיות נוספות – יתרון.
5) למועמדים בעלי תואר שלישי מאוניברסיטה ישראלית, עדיפות תינתן לאלו שבצעו מחקר פוסט-דוקטורט בחו"ל. למקבלי תואר דוקטור בשנים תשע"ט – תשפ"ב, כשהיציאה לחו"ל לא התאפשרה עקב משבר הקורונה, עדיפות תינתן לאלו שבצעו מחקר פוסט-דוקטורט באוניברסיטה בארץ שאינה האוניברסיטה ממנה הוענק תארם.
תחילת ההעסקה היא בראשית שנת הלימודים תשפ"ד, אוקטובר 2023. רשויות האוניברסיטה תקבענה את דרגת המועמד.ת מועמדים.ות בתחום רלוונטי מוזמנים.ות להגיש מועמדות.
המסמכים המבוקשים הם:
1. מכתב פנייה (נא לציין שמות של שלושה ממליצים).
2. קורות חיים.
3. אישור על קבלת תואר דוקטור או אישור זכאות לתואר זה + אישור לפוסט-דוקטורט בהתאם לסעיף 5 הנ"ל.
4. רשימת פרסומים.
5. שני פרסומים נבחרים.
6. תקציר של תוכניות מחקר לשנים הקרובות.
7. סקרי הוראה משלוש השנים האחרונות במידה שישנם כאלה.
ניתן להגיש חומרים בעברית או באנגלית.
על המועמדות.ים לשלוח את המסמכים הנזכרים בקובץ PDF אחד, לכתובת הדוא"ל שלהלן: . jewishhistory.dept@biu.ac.il בנושא המייל, נא לרשום שם + מועמדות לתקן תולדות יהדות מערב ומרכז אירופה.
כמו כן, עליהם.ן לבקש מהממליצים לשלוח ישירות את המלצותיהם לכתובת הנ"ל.
באחריות המועמדות.ים לוודא שכל החומר המבוקש יגיע עד ליום שלישי כ"ד בטבת תשפ"ג (17.01.2023). תיק שיוגש בלא כל המסמכים האמורים ושלא בהתאם להנחיות לא יידון. בנוסף, רק פניות מתאימות תענינה.
לבירורים נוספים אנא פנו לפרופ' עמנואל פרידהיים, ראש המחלקה, בדוא"ל: Emmanuel.friedheim@biu.ac.il

מפרסם ההודעה
פרופ' עמנואל פרידהיים ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי emmanuel.friedheim@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה