< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: תחרות ספר העיון הטוב ביותר [המרכז לחקר האישה ביהדות, בר אילן] דדליין=14.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2112500/

קול קורא לתחרות ספר העיון הטוב ביותר לשנת תשפ"ג

המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר שמח להכריז את פתיחת התחרות לספר העיון המקורי הטוב בתחומי חקר האישה ביהדות לשנת תשפ"ג

הספר הזוכה יזכה בפרס של 6000$

שני ספרים נוספים יזכו בפרס של 4000$

על המבקש/ת לעמוד בתנאים הבאים:

הנושא המרכזי של הספר הוא בתחום חקר האישה ביהדות

כתב היד אושר לפרסום בהוצאת ספרים אקדמית (נא לצרף חוזה)

יש לצרף מכתב המלצה על חשיבותו המחקרית של הספר

יש לצרף את כתב היד של הספר

 

את הבקשות יש לשלוח עד יום שלישי, כ"א אדר תשפ"ג, 14 במרץ 2023 לכתובת: fanya.g.center@gmail.com

 

מחברי ספרים שיזכו במענק כספי מתבקשים לציין בעברית ובאנגלית את תמיכת המרכז לחקר האישה ביהדות ע״ש פניה גוטספלד הלר

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=865314354876100&set=a.696771761730361

 

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה