< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: "וקבצנו יחד": היבטים חברתיים ותרבותיים על עלייה ארצה [אונ אריאל / אריאל] 22.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2111312/

כנס "וְקַבְּצֵנוּ יַחַד": היבטים חברתיים ותרבותיים על עלייה ארצה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אוניברסיטת אריאל בשומרון

תאריך
22.11.2022 כ"ח בנוב'

רקע
משחר קיומה של המדינה, ועוד טרם היווסדה, העלייה ארצה נדונה כסוגיה חברתית בעלת השפעות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות. במהלך תקופת הקורונה, ובצל המלחמה במזרח אירופה, ישראל שוב נבחנת כביתו הלאומי והבטוח של העם היהודי. כנס זה מבקש להאיר על היבטים חברתיים ותרבותיים הנקשרים לעלייה, תוך התייחסות לאתגרים השונים עמן מתמודדות קהילות שונות. אין זהו עוד כנס שמתמקד בממדיה ההיסטוריים או הדמוגרפיים של התופעה, אלא כזה שבוחן את המשוואה של עלייה-קליטה, ומזמין נקודת מבט ביקורתית על היחס של הרשויות והחברה כלפי העולים החדשים.

9:00-09:30 התכנסות
09:30-11:00 מליאת פתיחה: "עלייה-קליטה: זהות, קהילה מדינה"
ברכות: רקטור האוניברסיטה, פרופ' אלברט פנחסוב
ח"כ פנינה תמנו-שטה, שרת העלייה והקליטה
מר שי פלבר, סמנכ"ל ומנהל היחידה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית
עו"ד עדנה ויינשטוק-גבאי, מנהלת תפעול, קרן היסוד

11:00-12:45 מושב א': תנועה, זיקה ואתגרי תקומה
פרופ' מרים ביליג, אוניברסיטת אריאל בשומרון: "קהילת בני מנשה: בין זהות לטמיעה"
ד"ר סבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין, המרכז האקדמי רופין: "כשהתותחים רועמים הזהויות משתנות: שינוי במארג הזהויות של ישראליות יוצאות ברית המועצות לשעבר נוכח מלחמת רוסיה-אוקראינה"
ד"ר רוית תלמי-כהן, המרכז האקדמי רופין: "ממתינים בדרכם – תהליכי עלייה של העולים מאתיופיה בשנים האחרונות והשלכות על תהליכי הקליטה"

ד"ר יעל וילצ'יק-אביעד, אוניברסיטת אריאל בשומרון: "אסטרטגית התאמה תרבותית, מידת גיבוש זהות ותחושת ניכור בקרב בוגרים בני הקהילה האתיופית בישראל"
12:45-13:30 הפסקה צהרים
13:30-15:00 – מושב ב': הכרה ציבורית, התנגדות ומאבק מוסדי
ד"ר דויד ברק-גורודצקי, אוניברסיטת חיפה: ״זהות יהודית בעולמם של עולים מארצות הברית: עיון היסטורי ועכשווי״
ד"ר אלעזר בן לולו, אוניברסיטת אריאל בשומרון: "בין הארץ המובטחת לבין המרחב הבטוח: עלייה קווירית של יהודים להט"ב לישראל"
ד"ר אבידן מילבסקי, אוניברסיטת אריאל בשומרון: "מרכיבים תרבותיים, קהילתיים ומשפחתיים בהסתגלות לעלייה בקרב בני נוער עולים מארצות הברית"
הגב' אילנה שזור: "גוף שחור לב לבן": אמת ושקר במחאה השקטה ושיבת העולים להודו 1951-1952
15:00-15:15 הפסקת קפה

15:15-16:45 מושב ג': הגירה, השתלבות וזיכרון תפוצה
מר אריאל קנדל, מנכ"ל עמותת "קעליטה": "מגמות ושינויים בעלייה מצרפת בעשור האחרון"
ד"ר דב מיימון, המכון למדיניות העם היהודי ואוניברסיטת בן גוריון שבנגב: "תרומתם של בתי הכנסת וקהילות דתיות מאמצות בקליטת עולים ממערב אירופה
יונה אבידור, אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת Sciences Po Bordeaux : "אני חי בחיפה כי היא מזכירה לי את קזבלנקה": ממרוקו לצרפת ולישראל, כיווני תנועה בתפוצה היהודית במאה העשרים
ד"ר עינת ליבל-הס, אוניברסיטת בר אילן: "ברית שוליים: בניית זהות ושייכות באמצעות גיור רפורמי"
16:45-17:00 הפסקה קפה
17:00-18:30 מושב נעילה: עולים מספרים

https://www.ariel.ac.il/wp/event/%d7%95%d7%a7%d7%91%d7%a6%d7%a0%d7%95-%d7%99%d7%97%d7%93-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה