< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / לכנס: הכנס השנתי השישי של האגודה הישראלית לחקר דתות - בנושא: אלוהות אלים אלות [אונ ת"א 05/23] דדליין=1.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2110901/

הכנס השנתי השישי של האגודה הישראלית לחקר דתות יתמקד בנושא "אלוהות אלים אלות" ויערך בחסות התכנית הבין-תחומית למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב. הכנס יתקיים ביום חמישי, י"ג באייר תשפ"ג, 4 במאי 2023 והרצאת הפתיחה תינתן על ידי שלמה בידרמן, פרופסור (אמריטוס) לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב.

הדיונים בנושא הכנס אמורים לעסוק ביכולת למשג או לייצג אלוהות טרנסנדנטית, וכן בהופעות של דימויים שונים של האלוהות, זכריים, נקביים.

לעומת תפיסות מקובלות בחקר הדתות, המושפעות בעיקר מעמדות תיאולוגיות, אשר הדגישו את אחרותו של האל, או שייצגו את דמותו של האל בעיקרה בהקשר הזכרי שלה, הרי בעת האחרונה, הראו מחקרים שונים שתפיסות אלה אינן משקפות בצורה מדויקת את התופעה הדתית. התברר שהיבטים נקביים של האלוהות אינם רק חלק ממערך הדתות הלא-מונותיאיסטיות, אלא שיש מרכיבים נקביים בולטים גם בדתות המונותיאיסטיות. כך, דרך משל, מובלטת דמותה של מריה בנצרות, וניתן מקום בולט במחקר לתפיסה של האל, זכר ונקבה, בקבלה היהודית. במחקר הארכיאולוגי הועלו סברות שיש עדויות לקיומה של בת זוג לאל. האפיון המחקרי של התופעות הדתיות עבר אפוא שינוי מהותי, ונפתחו אפשרויות מחקריות חדשות בתחום של הבנת המהות האלוהית בדתות, וזאת בזיקתה לאופיין המגדרי של החברות הנוגעות בדבר. אמנם יש לציין שבדתות הפוליתאיסטיות יש ייצוג נכבד הן לאלים והן לאלות, עם או בלי קשר לזהות המגדרית של הסוגדים להם/ן.

אנו מעודדים הגשת הצעות להרצאות המתכתבות עם נושאי הכנס, וזאת כפי שצוין, במגוון של תחומים וגישות דיסציפלינריות. חוקרות וחוקרים המעוניינים להציג את מחקרם בכנס – בעברית או באנגלית – מוזמנים לשלוח תקציר (עד 300 מילים) של ההרצאה המוצעת לכתובת הדוא"ל israel.iasr.2015@gmail.com . אם תועלנה הצעות למושב, נא לכלול הצגה קצרה של הנושא המשותף בנוסף לתקצירי ההרצאות של המושב. מועד אחרון להגשת הצעות ותקצירים נקבע לתאריך 1.1.2023.

הוועדה האקדמית של הכנס תיידע את מגישי ההצעות על החלטותיה עד לתאריך 1.2.2023. לרשות כל דובר תעמודנה 20 דקות להרצאה ו-10 דקות נוספות לדיון ולשאלות.

חוקרים המבקשים שהצעותיהם תובאנה לדיון צריכים להיות חברים באגודה בעת הגשת ההצעה. על מנת להצטרף לאגודה, אנא לחצו על הקישור https://iasr2015.wordpress.com.

הוועדה האקדמית:
גדעון בוהק, איתמר גרינולד, נחמה ורבין, ברברה מאייר, רון מרגולין, ושי פררו.

מפרסם ההודעה
ד"ר שי פררו מזכיר האגודה הישראלית לחקר דתות shaiferaro@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה