< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הקו הכחול הדק? משטרה בעתות משבר - הכנס הרביעי לתולדות המשטרה בארץ ישראל [בית שמש 03/23] דדליין=16.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2110611/

המשטרה, מתוקף תפקידיה, נמצאת לעתים קרובות במוקדי סכסוך, עימות ומשבר: בעת מחאה חברתית, בזמן מצוקה כלכלית, בשעת מלחמה, או בעקבות אסון טבע. הכנס הקרוב יוקדש לתולדות ארגוני השיטור וביטחון הפנים בארץ ישראל ולתפקידים אותם מילאו בתקופות של משברים חברתיים, ביטחוניים, כלכליים ואחרים. מטרת הכנס היא לקדם את הדיאלוג שבין המשטרה לאקדמיה ולעודד עריכת מחקרים הבוחנים את תולדותיה של המשטרה ואת חלקו של הארגון בהיסטוריה של ארץ ישראל ומדינת ישראל. למרצים שיציגו בכנס תנתן האפשרות לפרסם את מחקרם בכתב העת "משטרה והיסטוריה", בכפוף לשיפוט עמיתים.

חוקרות וחוקרים מכלל הדיסציפלינות המחקריות (לרבות היסטוריה, כלכלה, מדע המדינה, משפטים, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, קרימינולוגיה, לימודי המזה"ת), מוזמנות ומוזמנים להגיש הצעה להרצאה בת 20 דקות, תוך שימוש במגװן גישות אינטלקטואליות ושיטות מחקר. נשמח לקבל גם הצעות למושבים שלמים, הכוללים עד שלושה מרצים ויו"ר.

הצעות בהיקף של 300 מילים לכל היותר, יש לשלוח בצירוף קורות חײם כקובץ וורד (word) לכתובת moreshet@police.gov.il עד לתאריך 16.1.2023 .אם המציע/ה הוא/היא תלמיד/ת מחקר, יש לצײן את שם החוג, המוסד והמנחים.

בית המורשת יסײע כמיטב יכולתו לחוקרים שהצעתם תתקבל באיתור חומרים ארכיונײם ובהסדרת גישה אליהם, אולם אין באפשרותו להתחײב להשגתם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לבית מורשת משטרת ישראל, 02-5788263, moreshet@police.gov.il

בברכה, חברי הװעדה המארגנת:
פרופ' אורית רוזין, אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר אבי פיקאר, אוניברסיטת בר-אילן, ד"ר נעמי לבנקרון,
האוניברסיטה העברית, ד"ר אלי מיכלסון, צה"ל, נצ"מ שירה ליברמן, סנ"צ ד"ר שלומי שטרית ורפ"ק ד"ר אורי קוסובסקי, משטרת ישראל.

https://www.policemuseum.org.il/he/police_call_for_papers_2023/

מפרסם ההודעה
סנ"צ ד"ר שלומי שטרית מפקד בית מורשת משטרת ישראל moreshet@police.gov.il
כתובת מלאה
בית מורשת משטרת ישראל, בית שמש
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה