< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרסים לעבודות מצטיינות בנושא חקר השואה בסימן 80 שנה למרד גטו ורשה [ישראל] דדליין=30.3.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2102600/

בית לוחמי הגטאות על שם יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד הוא מוזיאון השואה הראשון בעולם, והיחיד שהוקם על ידי ניצולי וניצולות השואה. הבית מספר את סיפור השואה והגבורה במלחמת העולם השנייה לאור חזונם של מייסדיו, שהגיעו ב-1949 אל הגליל המערבי כדי להקים את קיבוץ לוחמי הגטאות ואת המוזיאון הפועל בו.
בשנה”ל תשפ”ג יעניק בית לוחמי הגטאות פרסים לעבודות מצטיינות שנכתבו והוגשו במהלך השנים תשפ”א-תשפ”ג (2023-2020). הפרסים יוענקו לעבודות שנכתבו והוגשו במוסדות אקדמיים בארץ המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, עבודות גמר בבתי ספר תיכוניים וכן על פרויקטים חינוכיים ואמנותיים העוסקים בחקר השואה ובזכרון השואה.

הפרסים יוענקו על העבודות הבאות:
• עבודת גמר (תזה) לתואר השני, שעברה שיפוט או נמסרה לשיפוט
• עבודה סמינריונית לתואר השני, שהוגשה
• עבודה סמינריונית לתואר הראשון, שהוגשה
• עבודת גמר שנכתבה במסגרת בית ספר התיכון
• עבודת אמנות (יצירה כתובה, אמנות פלסטית, מוזיקה, מחול)
• פרויקטים בית ספריים. בפרויקט יהיו מעורבים לפחות עשרה תלמידים/ות, אשר יציגו חשיבה מקורית ושאלות יצירתיות במסגרת הנושא. על בית הספר להפיק תוצר בעקבות הפרויקט (חוברת, ספר, סרט, עיתון או תערוכה).

בנוסף, יעניק בית לוחמי הגטאות פרסים לעבודות ופרויקטים מצטיינים בתחומים הבאים:
• עבודה או פרויקט בנושא התנגדות ומרד במלאות 80 שנה למרד גטו ורשה, שתתבסס על מקורות השמורים בארכיון בית לוחמי הגטאות.
• עבודה בנושא ילדים בשואה, פרס מטעם “קרן המלגות לחקר גורל הילד היהודי בשואה ע”ש ויקטור (ישעיהו-דוד) קלפהולץ ז”ל ואחיו חיים-חנוך (הנייק) ז”ל – שורדי שואה”.
• עבודה שנכתבה והוגשה במוסד אקדמי להשכלה גבוהה בארץ בנושא נאוה סמל ז”ל ויצירתה, מלגה ע”ש נאוה סמל, תרומת אלה מילך-שריף והמשפחות ארצי וסמל.
• עבודת מדיה בה יוצג פועלו של יצחק הרבסט (מימיש) במחתרת היהודית בבודפשט, הכוללת חומרים היסטוריים הנמצאים בארכיון בית לוחמי הגטאות ואצל בני משפחתו.
• פרויקט מוזיקלי בנושא מוזיקה מתקופת השואה ומהקהילות שחרבו במסגרת מלגה ע”ש מרדכי (מוטק) גולדהכט.

בית לוחמי הגטאות מעודד את כלל המגישים/ות לחקור ולשלב בעבודות הנ”ל מסמכים וחומרים אחרים הנמצאים בארכיון בית לוחמי הגטאות (מונגש באתר המוזיאון) וכן להגיע לארכיון ולעבוד בחדר החוקרים ובספרייה.

להגשת מועמדות לפרס לעבודה אקדמית יש לצרף:
1. תקציר (עמוד אחד) הכולל את נושא העבודה ומטרתה, המתודולוגיה של העבודה ותרומתה לשדה או שדות המחקר בנושא.
2. פרטים אישיים ופרטי התקשרות
3. המלצה ממנחה העבודה, שתישלח ישירות אל בית לוחמי הגטאות

להגשת מועמדות של עבודת גמר של בית ספר תיכון יש לצרף:
1. תקציר (עמוד אחד) הכולל את נושא העבודה ומטרתה, השאלה העיקרית הנדונה בה והמקורות העיקריים עליהם היא מבוססת
2. פרטים אישיים ופרטי התקשרות של התלמיד/ה ושל המורה ובמידת העניין המנחה
3. המלצה ממנחה העבודה

לעבודת אמנות המוגשת שלא במסגרת בית ספר או אקדמיה יש לצרף:
1. תקציר (עד עמוד אחד)
2. פרטים אישיים ופרטי התקשרות
3. מכתב נלווה המכיל רקע והסבר על תהליך היצירה

הבקשות יידונו על ידי ועדת שיפוט של בית לוחמי הגטאות.

טקס הענקת הפרסים ייערך במהלך חודש יוני 2023. קבלת הפרס מותנית בהשתתפות בטקס.
הזוכים והזוכות יתחייבו להמציא שני עותקים מן העבודה לספריית בית לוחמי הגטאות.

יש להגיש את העבודה ואת המסמכים הנ”ל בקובץ דיגיטלי PDF)) לדוא”ל: dafna@gfh.org.il

יש לשלוח את הבקשות עד יום חמישי, ח’ בניסן תשפ”ג, 30 במארס 2023.
בקשות שתשלחנה אחרי המועד הנ”ל או שלא יכללו את כל הפריטים הנ”ל לא יידונו.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added