< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: כנס אקו-פמיניזם, מגדר וסביבה [אונ ת"א 06/23] דדליין=1.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2101606/

קול קורא

כנס אקו-פמיניזם, מגדר וסביבה

 

אוניברסיטת תל אביב, 7-8 ליוני 2023

 

המאה העשרים ואחת מתאפיינת במודעות גוברת והולכת למחירים הכבדים שגובים הסדר העולמי וכלכלת השוק הגלובלית מן הסביבה: שינויי אקלים, צמצום מקורות אנרגיה, אובדן בתי גידול של בעלי חיים, התפרצות מגפות ופגיעה מתמשכת במשאבי טבע הם רק חלק מן התופעות שעמן מתמודדת היום האנושות. הכנס "אקו-פמיניזם, מגדר וסביבה" יעסוק בתופעות אלו דרך עדשה פמיניסטית ומגדרית.

 

אקו-פמיניזם נולד כתחום מחקר אקדמי בראשית שנות השבעים של המאה הקודמת ועניינו הקשר בין יחסי כוח, ניצול ודיכוי של קבוצות שהודרו לשוליים (בעיקר נשים אך גם קבוצות מודרות נוספות) לבין שליטה במשאבי טבע וניצולם (בעלי חיים, אדמה, מים, אוויר). הידע המחקרי שנצבר במהלך השנים נשען על מקורות מגוונים: אקטיביזם, תיאוריות פמיניסטיות, פעילוּת חברתית, ביקורת תרבות, מדיניות ציבורית, מדעי הסביבה וחקר המדע בעדשה מגדרית. הנחת היסוד המשותפת לחוקרות אקו-פמיניסטיות היא כי הסדרים החברתיים המאפיינים את התרבות המערבית המודרנית ומבוססים על חשיבה בינארית ועל היגיון קפיטליסטי החותרים למיצוי מקסימלי של רווחים כלכליים, מאפשרים למדינות, לארגונים וליחידים ניצול פוגעני של משאבי טבע וכי פגיעה זו קשורה קשר הדוק גם להיגיון המאפשר פגיעה בנשים ובקבוצות מודרות אחרות. חוקרות העוסקות באקו-פמיניזם חותרות להרחיב את ההיכרות עם מנגנוני השליטה והדיכוי ועם יחסי הגומלין ביניהם, כדי להיחלץ מאחיזתם לטובת פיתוחם של שיח ביקורתי ושל מנגנוני פעולה שיאפשרו לחתור לצמצום פגיעה בבני אדם, בחיות ובכדור הארץ.

 

תחום המחקר האקו-פמיניסטי עורר מראשית ימיו עוינות וחשדנות ובשל כך נדחק לשולי העשייה האקדמית. עם זאת, לאור המודעות הגוברת למשבר האקלים, התעורר בשנים האחרונות עניין מחודש בטקסטים מכוננים של תאורטיקניות וחוקרות אקו-פמיניסטיות שהניחו את התשתית ללימודי סביבה ואקולוגיה כפי שהם מוכרים כיום. ההכרה המאוחרת בחשיבותם של טקסטים חלוציים אלו, לצד התפתחותה של כתיבה אקו-פמיניסטית עכשווית שעוסקת בניתוח משברים סביבתיים מפרספקטיבות תיאורטיות מגוונות (ילידיות, פוסט-קולוניאליזם, לימודי קוויר וטרנס, מטריאליזם, אקטיביזם פמיניסטי ועוד) חוללו תנופה יצירתית ומחקרית. עוד עוסק המחקר העכשווי בפיתוח מתודולוגיות ביקורתיות, המשגות תיאורטיות ומחקר אמפירי שמטרתם לאתגר דפוסי מחשבה אנתרופוצנטריים במחקר הפמיניסטי ובמחקר בכלל.

 

נושאי הכנס כוללים אך לא מוגבלים לתחומי המחקר הבאים:

 

– פילוסופיה ותיאוריה אקו-פמיניסטית

– פוליטיקה פמיניסטית סביבתית

– אקו-פמיניזם ומתודולוגיה פמיניסטית

– אקו-פמיניזם ואקטיביזם

– משבר האקלים ומגדר

– אקו-פמיניזם ובעלי חיים

– אקו-פמיניזם והדרום הגלובלי

– קיימות, צדק סביבתי ומגדר

– אקו-פמיניזם, מלחמה ושלום

– אקו-פמיניזם וכלכלה

– אקולוגיה, מדע ורפואה

– אקו-פמיניזם, מדע וטכנולוגיה

– אקולוגיה, מגדר, מדיניות ופוליטיקה

– אקולוגיה וזכויות רבייה

– אקולוגיה והתפוצצות אוכלוסין

– אקולוגיה וקוויריות

– אקולוגיה וגבריות

– אקולוגיה, מגדר, תקשורת ומדיה

– בעלי חיים, סביבה ומגדר בספרות ובייצוגים תרבותיים

– אקולוגיה ודת

– אקולוגיה ומוגבלויות

– אקולוגיה, הגירה וגזענות

– אקו-פמיניזם ומשפט

 

ניתן להגיש הצעות להרצאה בודדת, מושב מאורגן, רב שיח בשולחן עגול או סדנה.

יש להגיש תקציר של נושא ההרצאה (עד 250 מילים). בנוסף, נא לצרף לדף התקציר את הפרטים הבאים: כותרת ההרצאה, שם מלא, שיוך מוסדי, ביוגרפיה קצרה וכתובת דוא״ל.

למושבים מאורגנים, רב שיח בשולחן עגול וסדנאות, יש לצרף קובץ אחד הכולל תקציר המושב + תקצירי ההרצאות יחד עם פרטי המשתתפות.ים, והיו"ר/המנחה.

 

ניתן להגיש תקצירים עד לתאריך ה- 1.11.22 לכתובת: ecofeminismconfIsr@gmail.com

מפרסם ההודעה
שלומית שמחי ecofeminismconfisr@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה