< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי ה-25 של האגודה הישראלית לתקשורת [עמק יזרעאל 04/23] דדליין=30.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2092900/

הכנס השנתי ה-25 של האגודה הישראלית לתקשורת יתקיים במכללה האקדמית עמק יזרעאל, ביום שני, 3 באפריל 2023. ועדת הכנס מזמינה ומעודדת אותך להגיש תקציר ו/או מושב ייעודי לפי הפירוט הנמצא באתר האגודה (קישור להלן).
לכל תקציר יש לצרף מסמך נפרד עם פרטי המגישות/ים: כותרת ההצעה + שמות המחבר/ים/ות ושיוכם המוסדי + כתובת דואל של המחבר/ת הראשי/ת. בהצעה עצמה יש להימנע מזיהוי המגיש/ה.
יתקבלו שני תקצירים לכל היותר מכל מגיש/ה.
כל התקצירים/מושבים יועברו לשני שופטים בתהליך שיפוט "עיוור". לאחר אישור קבלה של התקציר, יש להכין תקציר בעברית בלבד בן כ-150 מילים (פסקה אחת ללא הפניות/מקורות) לצורך הכנסתו לספר התקצירים של הכנס. המציגים יתבקשו לשלוח את עבודתם המלאה ליו"ר המושב ולמגיב/ה עד שבועיים לפני מועד הכנס.
ההרצאות תוצגנה בעברית, למעט במקרים בהם המציגים אינם דוברי עברית.
את התקצירים לכל המסלולים נא לשלוח עד לתאריך 30 בנובמבר 2022 ל: mail.isca@gmail.com
החלטות על קבלה או דחייה תישלחנה עד סוף פברואר 2023.
על פי תקנון האגודה, ההשתתפות בכנס כרוכה בתשלום דמי חברות באגודה.

https://isca.org.il/kenes-2023/

 

מפרסם ההודעה
ד"ר עמית קמה יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת Mail.isca@gmail.com
כתובת מלאה
המכללה האקדמית עמק יזרעאל, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה