< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // אסופה: ההד המזרחי במרכז הישראלי (גיא אבוטבול זלינגר) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2092502/

אבוטבול-זלינגר, גיא. 2022. ההד המזרחי במרכז הישראלי. הוצאת כרמל: ירושלים.

 

תוכן עניינים

מבוא ……………………………………………………………………………………….. 11
ניסים ליאון ואורנה ששון-לוי – שאלת ההשתכנזות במעמד הבינוני המזרחי –
לקראת תאוריה של "דריכות אתנית"…………………………………………………… 21
מירית חייבי-ברק – מובּיליות מזרחית: זהויות אתנו-מעמדיות ושלילה
עצמית בחיי היום-יום……………………………………………………………………… 45
גיא אבוטבול-זלינגר ואברהם שניידר – ההשפעה של גבולות מרחביים במעמד הבינוני
הישראלי המפוצל על עיצובן של זהויות אתניות……………………………………….. 70

יפעת מואס – גלגוליה של פרשת "ילדי תימן" –
מ"קונספירציה" ל"אמת עובדתית"………………………………………………………. 92
עופר סיטבון – על מסורתיות וכלכלה: קווים לדמותה של כלכלה פוסט-ליברלית…. 121

מנחם מאוטנר – דתיות, לאומיות, ליברליזם – מחשבות בעקבות טיעונו של
ניסים מזרחי………………………………………………………………………………… 148

ניסים מזרחי – בין "קבוצה" ל"קבוצתיות" – מבט מחודש על העמדה ה"מזרחית"
בביקורת המזרחית של המשפט………………………………………………………….. 170

גיא אבוטבול-זלינגר – לפרוץ את העדשה הליברלית: המשמעות של התנגדות
אוהדי בית"ר ירושלים לשיתוף שחקנים ערבים……………………………………….. 196

צבי זוהר – תרומת היצירה התורנית המזרחית לעיגון מאפייניה של ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית………………………………………………………………. 216

קארין כרמית-יפת – מזרחיות, מגדר ומשפט: על כינון אחרותו של הרחם המזרחי
במשפט הישראלי………………………………………………………………………… 245

נח לוין-אפשטיין וינון כהן – מוצא אתני וזהות בחברה היהודית בישראל……………..280

 

https://www.carmelph.co.il/product/the-ethnic-echo-in-the-israeli-center/

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה