< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: בשני קולות: מידע ומתודולוגיה: כנס מחקר וארכיונים [אונ חיפה / חיפה 12/22] דדליין=14.11.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2091404/

הארכיונים העירוניים (ההיסטוריים והמנהלתיים) הם זירת מחקר מרכזית. בארכיונים אלו מצוי מידע רב על היבטים עירוניים ודמוגרפיים, סוגיות כלכליות ותרבותיות, תכנון ופיתוח. השפע והגיוון מזמן אל הארכיונים חוקרים מתחומי דעת שונים לצד מתעניינים ואנשי מעשה (אדריכלים; חוקרי גנאלוגיה ועוד). אלו וגם אלו משתמשים באוספי הארכיון בהתאם למתודולוגיה שפיתחו ובהתאם לנושא המחקר וזאת גם בעזרת צוות הארכיון.
ביום העיון אנו מבקשים לחשוף את המחקרים השונים שנעשו (גם) בארכיון העיר חיפה ובכל ארכיון עירוני אחר וזאת במטרה לשרטט את הפוטנציאל המחקרי הטמון בשימוש בחומרים מארכיוני עיר, כדי לדון על דרכי העבודה האפשריות בארכיון (השיטות לארגון וסידור הממצאים, שיטות כריה ועיבוד של נתונים וכו’) וכמובן כדי לדון ביחסים בין החוקר לארכיון.
יום העיון פתוח לחוקרים מכל תחומי הדעת, לאנשי מדעי הרוח הדיגיטליים, לחוקרים עצמאיים וכמובן לאנשי ארכיון. יתקבלו הצעות שיכללו הצגת ממצאי מחקר חדש המבוססים על חומר ארכיוני ומידע על דרכי העבודה. אנו מצפים שהכנס יזמן מפגש מקצועי בין אנשי המחקר ואנשי הארכיון לקראת דיון משותף על דרכי עבודה, שיתופי פעולה ופיתוח והנגשת הארכיונים למחקר.

יום העיון מתקיים ביזמת מכון שומאכר, אוניברסיטת חיפה ובשיתוף ארכיון העיר חיפה והאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. היום יתקיים ב 14 בדצמבר 2022 (כ’ כסלו תשפ”ג) במכון שומאכר שמרכז הכרמל (בית קלר; רחוב קלר 2, חיפה)
המעוניינים להציג את מחקרם בהתאם לתכנים שהוצגו לעיל מוזמנים לשלוח הצעה למייל:
akidron@univ.haifa.ac.il , עד לתאריך 14/11/222
ההצעה צריכה לכלול:
כותרת
שיוך אקדמי/ חוקר עצמאי
תקציר ההרצאה בהיקף של עד 300 מילים
מילות מפתח (עד 6)

תשובות להצעות יתקבלו עד התאריך 30/11/2022

הוועדה המארגנת

 

Message publisher
ענת קדרון kidrone@gmail.com
Full address
אוניברסיטת תל אביב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added