< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסט-דוקטורט במדעי הרוח הדיגיטליים [העברית / ירושלים] דדליין=13.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2090600/

מלגה להשתלמות בתר-דוקטורט
בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים
במסגרת המרח"ב הדיגיטלי באוניברסיטה העברית אנחנו מגייסות חוקרת להשתלמות בתר-דוקטורט (פוסט-דוקטורט) במדעי הרוח הדיגיטליים לשנה האקדמית תשפ"ג. המרח"ב הוא מרכז מחקרי בין-תחומי, הממוקד בפיתוח ויישום גישות דיגיטליות וחישוביות בחזית המחקר לניתוח נתונים וטקסטים במדעי האדם.
מלגת הפוסט-דוקטורט היא תחרותית ותינתן על בסיס הצטיינות אקדמית. זכאית להגיש מועמדות לקבלת המלגה חוקרת בעלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אשר במועד תחילת ההשתלמות (אוקטובר 2022) לא חלפו יותר מחמש שנים ממועד קבלת התואר. על המועמדת להציג תוכנית מחקר מקורית המשלבת בין תחום מחקר דיגיטלי או חישובי לבין אחד מתחומי מדעי הרוח. החוקרת תשתתף בפעילות המרח"ב הדיגיטלי ותקדם את מחקרה בהדרכתן של חברות הסגל האקדמי הבכיר של המרח"ב הדיגיטלי, ד״ר רננה קידר וד״ר ברק סובר.
המלגה בסך 120,000 ₪ היא לתקופה של 12 חודשים החל מחודש אוקטובר 2022 ועד לחודש ספטמבר 2023. באחריות המועמדת לעיין בתקנון בתר-דוקטורט של האוניברסיטה העברית ובפרט בהוראות סעיף 12 לעניין האיסור על קבלת שכר בתקופת ההשתלמות, למעט בהוראה בהיקף של עד 4 שעות (אין להירשם לפוסט-דוקטורט בשלב הגשת המועמדות).
המועד האחרון להגשת המועמדות למלגה הוא 8 בספטמבר 2022. לא תתקבלנה הגשות לאחר מועד זה.
את הבקשה יש להגיש בקובץ PDF אחוד לכתובת הדוא"ל dhhu@mail.huji.ac.il. יש לרשום בשורת הנושא "הגשת מועמדות למלגת בתר-דוקטורט".
על קובץ ה-PDF לכלול:
1. קורות חיים ורשימת פרסומים.
2. תעודת תואר "דוקטור לפילוסופיה" או אישור זכאות לתואר כולל מועד הזכאות.
3. תכנית מחקר (עד 3 עמודים).
4. שמות שלוש ממליצות בצירוף פרטי ההתקשרות. אחת הממליצות צריכה להיות המנחה לדוקטורט ולפחות ממליצה אחת צריכה להיות חוקרת מחוץ למוסד האקדמי שבו נכתבה עבודת הדוקטורט.
לבירורים ניתן לפנות לצוות המרח״ב הדיגיטלי בכתובת הדוא״ל dhhu@mail.huji.ac.il (נא לציין בשורת הנושא ״מלגת בתר-דוקטורט״)

*כל האמור בלשון נקבה בהודעה זו מכוון לגברים ונשים כאחד*

מפרסם ההודעה
ד״ר רננה קידר ראשת המרכז למדעי הרוח הדיגיטליים האוניברסיטה העברית בירושלים renana.keydar@mail.huji.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה