< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל. גיליון מיוחד: והארץ תשקוט? ישראל, לבנון, 40 שנה (ורד ויניצקי-סרוסי, עדי שפי) [עברית] דדליין לתקצירים=30.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2082802/

"ותשקוט הארץ 40 שנה", פסק ראש הממשלה המנוח, מנחם בגין, ערב הכניסה ללבנון בתקווה ש-"מבצע שלום הגליל" יהיה מבצע של מספר ימים ולא יתרחק יותר מ-40 ק"מ מגבול ישראל. אולם המציאות הייתה שונה בתכלית. 40 שנה אחרי כניסת צה"ל ללבנון בפעם הראשונה, נבקש להתבונן באופן רחב, וממגוון דיסציפלינות שונות, על ההשפעה המכרעת של "זמן לבנון" על החברה בישראל.
"זמן לבנון" – שיעמוד בליבו של גיליון זה — הוא הזמן של המלחמות בלבנון, של 18 השנים של השהות המתמשכת והעקובה מדם בשטח שכונה "רצועת הביטחון", של הזמן שעבר מאז ושעקבותיו נותרו בהווה הישראלי נבקש להאיר את ההשפעות והמשמעות של "זמן לבנון" בין היתר על החברה, הפוליטיקה, הכלכלה, התרבות, והצבא בישראל. נבחן תהליכי עומק שעברו על החברה בישראל ושבאו לידי ביטוי בזמן הזה או שהושפעו ממנו.
"ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל – היסטוריה, תרבות, חברה" מזמין חוקרים וחוקרות להגיש מאמרים מקוריים לגיליון מיוחד זה.
הגיליון יוצא בהשראת הכנס: "והארץ תשקוט? ישראל, לבנון, 40 שנה" שהתקיים במכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן למען קידום השלום באוניברסיטה העברית בירושלים בתאריך ה-30 במאי 2022.

שאלות וכיוונים אפשריים למאמרים המוצעים:
1. מה עשה "זמן לבנון" לתפיסת הביטחון של ישראל, לתפיסת המרחב הישראלי, לאסטרטגיה, לתפיסת הגבולות של ישראל, , ולנושא הסדרי שלום וביטחון עם מדינות האזור?
2. מה עשה "זמן לבנון" לפוליטיקה הישראלית, לתהליך קבלת ההחלטות בישראל, ולתפיסת המלחמה כאופציה מדינית.
3. מה עשה "זמן לבנון" ליחסי צבא-מדינה , יחסי המטכ״ל והממשלה, ולתפיסות של הצלחה וכישלון צבאיים בשדה הקרב?
4. מה עשה "זמן לבנון" לתפיסת השירות הצבאי בישראל, לנושא ההקרבה, ליחסי משפחה צבא, ליחסי ילדים/ הורים ולתפיסתו העצמית של צה"ל?
5. מה עשה "זמן לבנון" לתרבות הישראלית, להכרה בטראומה ובשיח עליה, לתחומי ייצוג חדשים של מלחמות, וליחסי תרבות ומדינה ?
6. מה עשה "זמן לבנון" לתקשורת בישראל, לדיווחים מ"השטח", וליחסי תקשורת-צבא? מה נלמד ומה הותיר "זמן לבנון"?

הצעות למאמרים (עד 250 מילים) יש לשלוח עד לתאריך 30 באוקטובר 2022 לכתובת האימייל israelj@tauex.tau.ac.il. ההצעות צריכות לכלול מטרות/טענה תיאורטית, שיטת מחקר, ממצאים ומסקנות (עבור מחקרים במדעי החברה), טענה תיאורטית, מקורות וחידוש ביחס למחקר הקיים (עבור מחקרים במדעי הרוח והאומנויות). תשובות ינתנו במהלך נובמבר ותאריך ההגשה הסופי של המאמרים הינו 30 לאפריל 2023. המאמרים יוגבלו ל- 8000 מילים. כתב העת מעודד חשיבה, כתיבה, דיאלוג ושיתוף פעולה אינטר-דיסציפלינרי. מאמרים אשר יוגשו לפרסום יעברו שיפוט עמיתים כמקובל.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה