< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קורסים וסדנאות: קבוצות עניין במחקר איכותני - ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג בעיצומה [מופ"ת / מקוון] דדליין ראשון=12.10.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2082222/

הודעה על פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשפ”ג לקבוצת העניין במחקר איכותני

מאז היווסדן בשנת 2001 , קבוצות העניין במחקר איכותני הפועלות במכון מופ”ת מפגישות חוקרות המתעניינות במחקר איכותני למטרות התעדכנות, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום, והיכרויות למטרת שיתופי פעולה מחקריים. הקבוצות מבקשות לתמוך בחוקרות ותיקות וחדשות, לשם קידום מחקרים ופרסומים בגישה האיכותנית. ההשתתפות בקבוצות כוללת לימוד משותף בקבוצות עניין המתמקדות בפרדיגמה, במסורת או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני, והאזנה במליאה להרצאות של חוקרות איכותניות מובילות. קבוצות העניין מונחות על ידי חוקרות מומחיות בתחומן, בעלות ניסיון עשיר במחקר ובהוראה של מחקר איכותני, ובהנחיה של מחקרים איכותניים. הן פועלות כקבוצת למידה דיאלוגית, ואינן במתכונת של קורס. התכנים בהן עשויים להשתנות מדי שנה, על פי צורכי המשתתפות. במסגרת קבוצות העניין המשתתפות מציגות חלקים ממחקרים או תוצרי כתיבה בתהליך, וזוכות למשוב אישי מהמנחה ומהקבוצה. ההרכב האינטר-דיסציפלינרי של קבוצות העניין מזמן שיתופי פעולה בין המשתתפות לצורך מחקר וכתיבה משותפים.
בשנת הלימודים תשפ”ג קבוצות העניין תפעלנה במסגרת שישה מפגשים מקוונים )בזום(, בימי ראשון ) 13/11/2022 ;18/12/2022 ; 29/1/2023 ; 12/3/2023 ; 30/4/2023 ; 4/6/2023 ). בכל אחד מהמפגשים הללו החברות תשתתפנה באחת או בשתיים מקבוצות העניין (בוקר וצוהריים), ותאזנה להרצאת אורח/ת במליאה.

להלן פריסת הפעילות של קבוצת העניין בכל אחד מהמפגשים:
בשעות 10:00 – 12:00 יפעלו במקביל קבוצות העניין האלה:
כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמיים / ד”ר יערית בוקק-כהן
למידע נוסף ולהרשמה: /https://store.macam.ac.il/store/interest/10555
מחקר נרטיבי / ד”ר גבריאלה ספקטור-מרזל
למידע נוסף ולהרשמה: /https://store.macam.ac.il/store/interest/10556
בשעות 12:30 – 14:00 – הרצאת אורח/ת ודיון במליאה
בשעות 14:30 – 16:30 תפעל קבוצת העניין:
חקר השיח בשירות החוקר.ת האיכותני.ת / פרופ’ עירית קופפרברג
למידע נוסף ולהרשמה: /https://store.macam.ac.il/store/interest/10557

מידע מפורט מופיע באתר של קבוצת העניין /https://rashut.mofet.macam.ac.il/interest

להרשמה:
אפשר להירשם באופן מקוון בכתובת: https://rashut.mofet.macam.ac.il/interest/
או באמצעות מינהל לומדים mlomdim@macam.ac.il טל׳ 03-6901426/401

דמי הרשמה: הרשמה מוקדמת עד ליום 12 באוקטובר 2022 (כולל), המחיר לאחר הנחה:
קבוצת משנה אחת: 540 ₪, שתי קבוצות משנה: 855 ₪
הרשמה מאוחרת מיום 13 באוקטובר 2022 : קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪
מספר המשתתפים בקבוצת המשנה מוגבל. אנא מהרו להירשם.
החברוּת בקבוצת העניין כוללת השתתפות במפגשי קבוצות המשנה ובהרצאות אורח, קבלת חומרים ומידע.
ההרשמה היא לקבוצת משנה אחת קבועה או לשתיים קבועות )אחת בוקר ואחת צוהריים( בכל ששת המפגשים).

13/11/2022 ;18/12/2022 ; 29/1/2023 ; 12/3/2023 ; 30/4/2023 ; 4/6/2023

https://rashut.mofet.macam.ac.il/interest/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added