< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי ה-11 של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [חיפה 12/22] דדליין=31.8.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2081900/

האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית תקיים את הכנס השנתי העשירי ביום חמישי, 29.12.22, באוניברסיטת חיפה. בכנס תוצגנה עבודות בהיסטוריה כלכלית ועסקית, מקומית וגלובלית, בכל התקופות.
חוקרים וחוקרות מכל תחום ידע מישראל או מחו"ל, המעוניינים להציג את מחקרם בכנס, מוזמנים לשלוח תקציר (500 עד 1000 מילים, בעברית או באנגלית) של עבודות שטרם פורסמו וטרם התקבלו לפרסום, או את העבודה עצמה, לא יאוחר מ-31.8.22, לכתובת israel.eha@gmail.com . תשובות תימסרנה למציעים עד 25.9.22.
תינתן עדיפות למציעים שלא הציגו בכנס השנתי הקודם.
ההרצאות תתקיימנה בעברית או באנגלית.

חברי הועדה האקדמית של הכנס הם:
– פרופ' ישי יפה, מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית (יו"ר)
– ד"ר אלי קוק, היסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה (מארגן מקומי)
– ד"ר ענת רוזנברג, משפטים, אוניברסיטת רייכמן
– ד"ר רונן מנדלקרן, מדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
– ד"ר שמואל סן, כלכלה, האוניברסיטה העברית

אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית: http://eha-israel.org

https://drive.google.com/file/d/14BM1jjDPTdx3tyaAZHTcb5zXdHYAA0sV/view?usp=sharing

 

 

מפרסם ההודעה
ד"ר דרור גולדברג מזכיר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית israel.eha@gmail.com https://www.eha-israel.org/
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה