< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתלמידי מחקר בעבודה סוציאלית מטעם ארגון עו"סים שלום [ישראל] דדליין=30.8.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2081810/

בשנות הלימודים תשפ"ב/תשפ"ג )2023-2022 )יממן ארגון עו"סים שלום מלגה לעד שני מחקרים שייבחרו. גובה כל מלגה – עד 5,000 ש"ח.

נושאי המחקר המבוקש:

  • דרכי התערבות קהילתיות ופרטניות לקידום דו-קיום ושלום בין יהודים ופלסטינים בישראל.
  • תפקידי עובדים סוציאליים ברשויות מעורבות: מעורבות והובלת תהליכים קהילתיים.
  • השלכות מצבי חירום וקונפליקט לאומי על מקבלי שירותים בתחומים השונים )שירותי שיקום,

תקון, בריאות הנפש, ילד ונוער, אזרחים ותיקים ועוד(, ודרכי התערבות ומניעה.

  • השלכות מצבי חירום וקונפליקט לאומי על עובדים סוציאליים יהודים ופלסטינים בישראל )כולל

יחסי עובד- מעביד, הדרכה, יחסים קולגיאליים(.

הקריטריונים למימון הם:

1 .מידת רלוונטיות של נושא המחקר לתחומים המצוינים לעיל.

2 .איכות המחקר המוצע כולל, שיטת המחקר וההיבטים היישומיים שלו.

3 .תכנית המחקר והתקציב המבוקש.

מבנה ההצעה:

1 .עמוד שער עם הפרטים האישיים ופרטי הקשר

2 .קורות חיים )עד שני עמודים(

3 .הצעת המחקר )עד שני עמודים ברווח שורה וחצי( הכוללת:

  • שם המחקר המוצע.
  • תיאור תמציתי ברור של המחקר, כולל מטרות המחקר, נחיצותו ותרומתו המשוערת.
  • רקע תיאורטי קצר בתחום בו משתבץ המחקר המוצע )כולל ביבליוגרפיה ראשונית רלוונטית(.
  • פירוט של שיטות המחקר והצדקתן.

ההצעה תבחן על ידי וועדת המלגות של העמותה.

שליחת הצעות המחקר:

את הצעת המחקר יש לשלוח עד לתאריך: 2022.8.30 לכתובת הדואר האלקטרוני של הארגון:

ossimshalom.office@gmail.com

לשאלות ניתן לפנות באמצעות כתובת המייל המצוינת לעיל.

קישור לגירסא להדפסה של המלגה: https://drive.google.com/file/d/187lrX0N_8-xh85QgpXAKD0gSkZyQyGM4/view?usp=drivesdk

 

קישור לגישה און ליין https://www.ossimshalom.org/scholarships

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה