< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגת ארנון סופר לדוקטורנטים/ות בתחומי הגאואסטרטגיה, מדעי החברה והסביבה בקתדרת חייקין [אונ חיפה] דדליין=31.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2081022/

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר וקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה יעניקו בשנה"ל תשפ"ג (2022-23) את מלגת ארנון סופר עד 60,000 ₪* לדוקטורנטים לקראת/לאחר הגשת הצעת מחקר המעוניינים למקד את מחקרם בתחומי הגאואסטרטגיה, מדעי החברה והסביבה. המלגה נועדה לעודד חוקרים צעירים בתחום.

תנאי המלגה:
* המלגה מיועדת לתלמידי תואר שלישי באוניברסיטת חיפה אשר נותרו לפחות שנתיים למועד סיום לימודיהם
* גובה המלגה: עד 60,000 ₪ לשנה
* המלגאי/ת מתחייב/ת לציין ע"ג הדוקטורט והפרסומים הנלווים אליו כי המחקר נעשה בתמיכת קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
* הצגת נושא המחקר במעמד קבלת הפרס (בכנס השנתי שיתקיים בינואר 2023)
* כתיבת מאמר קצר בנושא המחקר במסגרת פרסומי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
* השתתפות ומעורבות בימי עיון ובסדנאות החוקרים המתקיימים בקתדרה/פקולטה
* קבלת החלק האחרון במלגה מותנה בפרסום מאמר בכתב עת של Web of Science , עם ציון תמיכת קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה**

הבקשה לקבלת המלגה תכלול:
* הצעת המחקר תכלול תקציר של 150 מילים, גוף ההצעה לא יעלה על 1,000 מילים ויכלול שאלת מחקר
ותרומה משוערת, סקירת ספרות, השערה ושיטת המחקר
* קורות חיים
* מכתב נימוק לבקשת המלגה (ציון הרלוונטיות לתחומי המחקר בקתדרה ופירוט בנוגע למקורות מימון
נוספים, אם ישנם)
* שני מכתבי המלצה: אחד ממנחה/י העבודה

המועמדים מתבקשים לשלוח את הבקשה בקובץ אחד )למעט מכתבי ההמלצה אשר יישלחו בנפרד( לכתובת
הדוא"ל: ch-strategy@geo.haifa.ac.il עד ה־31 באוקטובר 2022.

* הפקולטה למדעי החברה וקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה שומרות לעצמן הזכות לפצל את סכומי המלגות

** הענקת החלק האחרון של המלגה ללא פרסום מאמר מותנה באישור הפקולטה והקתדרה.

מפרסם ההודעה
Ziv Rubinovitz, Ph.D. Israel Institute Teaching Fellow Sonoma State University ziv.rubinovitz@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה