< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: דוקטורט בקתדרת חייקין [אונ חיפה] דדליין=31.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2081020/

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה תעניק בשנה"ל תשפ"ג (2022 – 2023) מלגה של עד 60,000 ₪ לדוקטורנטים לקראת/לאחר הגשת הצעת מחקר המעוניינים למקד את מחקרם בנושאים גאואסטרטגיים הקשורים למדינת ישראל ולמזרח התיכון. המלגה נועדה לחזק את תחום המחקר הגאואסטרטגי בישראל ולעודד חוקרים צעירים בתחום.

תנאי המלגה:
* המלגה מיועדת לתלמידי תואר שלישי באוניברסיטת חיפה אשר נותרו לפחות שנתיים למועד סיום
לימודיהם
* גובה המלגה: עד 60,000 ₪ לשנה
* המלגאי/ת מתחייב/ת לציין ע"ג הדוקטורט והפרסומים הנלווים אליו כי המחקר נעשה בתמיכת קתדרת
חייקין לגאואסטרטגיה
* הצגת נושא המחקר במעמד קבלת הפרס (בכנס השנתי שיתקיים בינואר 2023)
* כתיבת מאמר קצר בנושא המחקר במסגרת פרסומי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
* השתתפות ומעורבות בימי עיון ובסדנאות החוקרים המתקיימים בקתדרה

הבקשה לקבלת המלגה תכלול:
* הצעת המחקר: יש לכלול רקע מדעי, מטרות, תרומה, מתודולוגיה ורשימת מקורות
* קורות חיים
* מכתב נימוק לבקשת המלגה (ציון הרלוונטיות לתחומי המחקר בקתדרה ופירוט בנוגע למקורות מימון
נוספים, אם ישנם)
* שני מכתבי המלצה: אחד ממנחה/י העבודה

המועמדים מתבקשים לשלוח את הבקשה בקובץ אחד (למעט מכתבי ההמלצה אשר יישלחו בנפרד) לכתובת
הדוא"ל: ch-strategy@geo.haifa.ac.il ה־ 31 באוקטובר 2022.

* קתדרת חייקין שומרת לעצמה הזכות לפצל את סכומי המלגות. טל"ח0

מפרסם ההודעה
Ziv Rubinovitz, Ph.D. Israel Institute Teaching Fellow Sonoma State University ziv.rubinovitz@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה