< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגת מחקר בתחום הגאואסטרטגיה לסטודנטיםות בתואר שני ושלישיי בקתדרת חייקין [אונ חיפה] דדליין=31.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2081011/

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה תעניק מלגה לסטודנטים בתואר שני ושלישי לשנת הלימודים תשפ"ג 2022 – 2023 עבור מחקר בתחום גאואסטרטגיה במזרח התיכון כגון: סביבה, שינויי אקלים, מעורבות זרה, סכסוכים, גאו־כלכלה וכדומה.
המלגה נועדה לחזק את תחום המחקר הגאואסטרטגי בישראל ולעודד חוקרים צעירים בתחום.
סכום המלגה: 10,000 ש"ח.

יש להגיש:
* תקציר מחקר
* קורות חיים
* מכתב נימוק המפרט את הרלוונטיות של המחקר לתחומי הקתדרה. כולל ציון שם המלגה אליה מגישים
* מכתב המלצה מהמנחים

המלגאים יידרשו לכתוב מאמר קצר (כ־ 1,000 מילים) עבור הקתדרה ולהשתתף באירועים השונים המתקיימים בה במסגרת האוניברסיטה. כמו כן, יש לציין בפרסום המחקר את תמיכתה של קתדרת חייקין
לגאואסטרטגיה.

המועמדים מתבקשים לשלוח את הבקשה בקובץ אחד לכתובת הדוא"ל: ch-strategy@geo.haifa.ac.il עד ה־ 31 באוקטובר 2022 .

מפרסם ההודעה
Ziv Rubinovitz, Ph.D. Israel Institute Teaching Fellow Sonoma State University ziv.rubinovitz@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה