< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסט-דוקטורט בקתדרת חייקין [אונ חיפה] דדליין=31.10.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2081010/

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה תעניק מלגה בשנה”ל תשפ”ג (2022 – 2023) על סך 60,000 ₪ לבתר־דוקטורנט/ית אשר יגישו הצעת מחקר בתחום גאואסטרטגיה במזרח התיכון.
תנאי המלגה:
* משלוח מאמר לשיפוט בכתב עת אקדמי בנושא המחקר
* ארגון סדנה בין־לאומית בנושא המחקר
* המלגאי/ת מתחייב/ת לציין בפרסומים הקשורים למחקר את תמיכת קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
* הצגת נושא המחקר במעמד קבלת הפרס (בכנס השנתי שיתקיים בינואר 2023)
* השתתפות ומעורבות בימי עיון ובסדנאות החוקרים המתקיימים בקתדרה

הבקשה לקבלת המלגה תכלול:
* הצעת המחקר: יש לכלול רקע מדעי, מטרות, תרומה, מתודולוגיה ורשימת מקורות
* קורות חיים
* מכתב נימוק לבקשת המלגה (ציון הרלוונטיות לתחומי המחקר בקתדרה ופירוט בנוגע למקורות מימון
נוספים, אם ישנם)
* שני מכתבי המלצה: אחד ממנחה/י העבודה והשני מחבר סגל אקדמי בכיר
המועמדים מתבקשים לשלוח את הבקשה בקובץ אחד (למעט מכתבי ההמלצה אשר יישלחו בנפרד) לכתובת
הדוא”ל: 0 עד ה־31 באוקטובר 2022 . המועמדים המתאימים יוזמנו לריאיון.

ניתן להגיש מועמדות עד שלוש שנים ממועד הענקת הדוקטורט.

Message publisher
Ziv Rubinovitz, Ph.D. Israel Institute Teaching Fellow Sonoma State University ziv.rubinovitz@gmail.com
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added