< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מענק: למחקרים בינתחומיים בפיתוח קהילתי רב-תחומי [מכללת צפת / כל הארץ] דדליין=1.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2061502/

קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר בין-תחומיים
בפיתוח קהילתי רב-תרבותי

רקע

המכללה האקדמית צפת פונה לקהילה האקדמית בישראל בבקשה להציע לה מחקרים בין-תחומיים, תוך שיתוף פעולה עם חוקריה.

המכללה מבקשת למצב עצמה כמוסד אקדמי מרכזי באזור צפת והגליל, על-ידי הרמת דגל הפיתוח הקהילתי הבין-תחומי והרב תרבותי. על-פי חזונה הארגוני, המכללה תתרום להפיכתה של צפת לעיר מכללתית, המאופיינת בין השאר, באוריינטציה חברתית רב-תרבותית, אשר תיושם גם בישובים היהודים והערבים בסביבתה.

ההרכב הדמוגרפי הרב-תרבותי של הסטודנטים, של סגל המרצים ושל סביבת המכללה מחייב, שמרכז מעין זה ישלב בעבודתו מחקרי פעולה ופרקטיקות מבוססי ראיות (Evidence Based Practice), בעלות גישה רב-תרבותית רגישה ומושכלת. בנוסף, המרכז מעודד גישות מחקר בין-תחומיות, במתודולוגיות חדשניות, ובשיתופי פעולה בין חוגי המכללה לבין מוסדות אקדמיים אחרים, ארגוני ממשל, קרנות, עמותות, ארגוני חברה אזרחית וארגונים למטרות רווח.

מטרות מרכז המחקר

1. תרומה אקדמית-מחקרית לעיר צפת ולישובים בסביבתה, על-ידי בחינתן של בעיות קהילתיות-חברתיות מורכבות, תוך שילוב ידע מחקרי-אקדמי בין-תחומי, עם ידע התנסותי בשטח.

2. קידום שתופי פעולה בנושאי מחקר, בין החוגים והיחידות של המכללה, לבין ארגוני מחקר וארגונים הקהילתיים בישראל ובחו"ל.

3. שיתוף נציגי הקהילות הנחקרות ונציגי הציבור, במידת האפשר, בהחלטות על נושאי המחקר, תוך תעדוף צרכי הקהילות המוחלשות, לצד זיהוי הכוחות וההזדמנויות בקהילות הללו.

4. פיתוח מנהיגות מקצועית, אזרחית וקהילתית לקידום האינטרסים החברתיים בסביבת המכללה.

5. חיזוק המעורבות החברתית של חברי הסגל ושל הסטודנטים במחקרים הרלוונטיים לפיתוח העיר צפת והישובים בסביבתה.

בקשות למענקי מחקר ואמות מידה לתמיכה בהן

חוקרים מכל המוסדות האקדמיים בישראל מוזמנים להגיש בקשות למענקי מחקר בין-תחומיים לשנת תשפ"ג (2022-2023) עד לתאריך 1.9.2022 בשיתוף. את הבקשות יש להגיש עם לפחות שותף/ה אחד/ת מהמכללה האקדמית צפת. יש להגיש את הבקשות ליו"ר המרכז – דר' יוסי כורזים – yossikorazim@gmail.com, על גבי נספח א' בנוהל המחקר תשע"ח, המצ"ב. הבקשות יבחנו על-פי אמות המידה שלהלן:

אמות המידה לתמיכה במחקרים בין-תחומיים:
1. המחקר מאופיין בשיתופי פעולה בין חברי סגל של המכללה האקדמית צפת וחוקר/ת/ים ממוסד אקדמי אחר שאינו מהדיסציפלינה של מגיש/ת הבקשה.

2. המחקר מתמקד בסוגיה/ות ובאתגר/ים של פיתוח קהילתי רב-תרבותי, עם הדגשת הרלוונטיות לצפת וליישובים בסביבתה.

3. הצעת המחקר תהווה מחקר גישוש לקראת הגשת הצעה לקרן תחרותית.

תשובות יינתנו עד ה- 29.9.2022.

תקצוב המחקרים:

מרכז המחקר יעניק 5,000 ₪ למקסימום 5 מחקרים העומדים באופן מיטבי באמות המידה שלעיל.

בברכה,

חברי הועד המנהל של מרכז המחקר

דר' יוסי כורזים (יו"ר – עבודה סוציאלית); פרופ' עפר עציון (מערכות מידע); דר' טל מלר (מדעי החברה ורב- תחומי); דר' אמירה עוסמאן (סיעוד); דר' פנינה ליפשיץ-אבירם (משפטים); דר' ג'נאן עבאס (פיזיותרפיה); פרופ' יעל גירון (עבודה סוציאלית)

מפרסם ההודעה
ד"ר הדר נוימן ראשת רשות המחקר המכללה האקדמית צפת hadar.ne@zefat.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית צפת
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה