< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / לקבוצות מחקר: הצעות לקבוצות מחקר קבוצתיות ורב-תחומיות [מנדל סכוליון, העברית / ירושלים] דדליין=15.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2060422/

מרכז מנדל סכוליון, המעודד מחקר ושיתוף פעולה רב-תחומי ובין-דורי בכל ענפי מדעי הרוח, מזמין את חוקרי וחוקרות האוניברסיטה העברית מכל הפקולטאות ליזום ולהציע קבוצות מחקר רב-תחומיות במדעי הרוח לשנים תשפ"ד-תשפ"ו (אוקטובר 2024–ספטמבר 2027). כל הצעה תוצע על-ידי ארבעה חוקרים וחוקרות בכירים; לאחר שתיבחר הקבוצה, יצורפו אליהם, באמצעות קול-קורא נוסף, גם ארבעה דוקטורנטים ודוקטורנטיות מן האוניברסיטה העברית. בתנאים מסוימים ניתן להזמין לקבוצה גם חוקרים וחוקרות מחוץ לאוניברסיטה העברית.

 

המעוניינים להגיש מועמדות מוזמנים להתייעץ עם חברים וחברות בקבוצות מחקר (בהווה או בעבר) ו/או עם הראש האקדמי של מרכז מנדל סכוליון, פרופ' אלישבע באומגרטן (elisheva.baumgarten@mail.huji.ac.il).

 

הרכב קבוצת המחקר

 1. בקבוצה ישתתפו ארבעה חוקרים וחוקרות, אשר לפחות שלושה מהם נמנים על הסגל האקדמי הפעיל של האוניברסיטה העברית וישתתפו בקבוצה למשך שלוש שנות פעילותה (על שבתונים, ראו סעיף תנאי עבודה). החוקר הראשי הרביעי יכול לבוא ממוסד אחר, בארץ או בחו"ל, וגם יכול להשתתף בקבוצה במשך כל תקופת פעילותה, או במשך תקופה קצרה יותר; על הקבוצה לוודא שתמיד יהיו בה ארבעה חוקרים ראשיים.
 2. הקבוצה לשנים תשפ"ה–תשפ"ז תיבחר בראשית ינואר 2023, כלומר כמעט שנתיים לפני ראשית פעילותה, ואילו ארבעת הדוקטורנטים ייבחרו באביב 2024, כשישה חודשים לפני ראשית פעילותה.

 

הצעות מחקר

קבוצת המחקר תיבחר על-ידי הוועדה האקדמית של מרכז מנדל סכוליון. ההצעה צריכה להצביע על שיתוף פעולה הצפוי בין החוקרים והחוקרות, לפרט את שיטות העבודה של הקבוצה ולהצביע על המסגרות, הדרכים והפעולות למימוש שיתוף הפעולה. תינתן עדיפות להצעות מחקר בעלות היקף תרבותי רחב. הוועדה האקדמית עשויה להציע שינויים בהצעות או אף להציבם כתנאי לקבלתה של קבוצה. הוועדה מחוייבת לבחור בקבוצות איכותיות, ושמורה לה הזכות שלא לבחור בקבוצה אם לא תימצא קבוצה ראויה.

בהצעת המחקר יש לכלול:

 1. שם נושא המחקר – בעברית ובאנגלית.
 2. שמות החוקרים הראשיים.
 3. תקציר של הצעת המחקר בעברית ובאנגלית.
 4. תיאור מפורט, בעברית או באנגלית, של המחקר המוצע, תוך הדגשת הנקודות הבאות:

-הגדרת הנושא שיעמוד במרכז עניינה של הקבוצה

-סקירה של מצב המחקר ושל הספרות הרלוונטית

-תיאור הפעילות הרב-תחומית והאינטראקטיבית המבוקשת של קבוצת המחקר

-הגדרת המטרות של המחקר

-המתודולוגיות העיקריות שישמשו במחקר

-תיאור ההישגים המחקריים הצפויים

 1. תכנית עבודה של הקבוצה לשלביה לשלוש שנים.
 2. כנסים ופעילות שוטפת ומשותפת שיתקיימו במהלך עבודת הקבוצה.
 3. ציון אבני דרך העשויות להעיד על התקדמות במחקר והשגת היעדים.

היקף ההצעה: עד עשרה עמודים. בנוסף להצעה תצורף הצהרה חתומה ע"י החוקרים והחוקרות הראשיים על נכונותם לעבוד לפי המפורט בהצעה ולפי תנאי העבודה של מנדל סכוליון. כמו כן, יצורפו להצעה קורות החיים ורשימות הפרסומים שלהם. דוגמאות של הצעות של קבוצות שהתקבלו מוצגות באתר של המרכז.

 

תנאי העבודה במנדל סכוליון

 1. חוקרים וחוקרות מהאוניברסיטה העברית יקבלו בכל שנות שהותם במרכז מנדל סכוליון פטור מהוראה בהיקף של קורס שנתי אחד (2 ש"ש). האוניברסיטה תממן הוראה בהיקף זה במקומו. תנאי ההעסקה של חוקר ראשי הבא מחוץ לאוניברסיטה העברית ייקבעו על בסיס אישי.
 2. ארבעת תלמידי הדוקטור יקבלו מלגת מחיה נדיבה בכפוף לתקנוני האוניברסיטה.
 3. לרשות הקבוצה יעמוד תקציב מחקר.
 4. תקופת העבודה של הקבוצה: מראשית אוקטובר 2024 עד סוף ספטמבר7 202 .
 5. המחקר יתנהל בבניין מנדל בקמפוס הר הצופים. לכל אחד מחברי וחברות הקבוצה יוקצה משרד שיהיה מקום עבודתם באוניברסיטה במשך שלוש שנות פעילותה של הקבוצה. חברי הקבוצה מתחייבים לעבוד במרכז לפחות ארבעה ימים בשבוע, לקיים בו את פעילותם המחקרית השוטפת, וגם להשתתף בפעילות המשותפת של המרכז. רוב הפעילות המשותפת בימי חמישי (כאחת לחודש), לכן החוקרים יתחייבו לא לקבוע הוראה ביום זה.
 6. ככלל, כל קבוצה תקיים פגישה אחת לשבוע במהלך שנת הלימודים, פרט לשבוע שיש בו פעילות משותפת של המרכז.
 7. חברי הקבוצה מתחייבים שלא להיות מועסקים בכל עבודה נוספת במשך תקופת המחקר, פרט להוראה באוניברסיטה העברית.
 8. החוקרים הראשיים רשאים לצאת לשבתון, במגבלות הבאות:

א. לא בסמסטר הראשון או האחרון של תקופת המחקר

ב. לתקופה שלא תעלה על חצי שנה במשך שלוש שנות פעילות הקבוצה

ג. לא יותר מחוקר אחד בכל עת

 1. דיווח: בסוף כל שנה אקדמית (עד 15 ביולי) יגיש כל אחד מחברי הקבוצה דו"ח על פעילותו, וכן תגיש הקבוצה דו"ח קבוצתי. הדו"חות יתמקדו בהתקדמות המחקרית בתקופה הנסקרת ובתוכניות לתקופה הבאה.
 2. הוועדה האקדמית מוסמכת להפסיק את פעילות הקבוצה או את פעילות אחד או יותר מחבריה בתום השנה הראשונה או השנייה אם לא התקיימו התנאים הנ"ל (סעיפים 5–9) לשביעות רצונה.
 3. בשנה השלישית של פעילותה תקיים הקבוצה כנס מחקרי ותדאג לפרסום פירות מחקריה — אם כאסופת מאמרים ואם כגיליון מיוחד של כתב-עת שפיט.

קבוצות המתקשות לעמוד בכל התנאים רשאיות לפנות אל הראש האקדמי של המרכז ולבקש אישור חריג. הוועדה האקדמית שומרת לעצמה את הזכות לקבל גם הצעות מחקר חריגות.

 

המועד האחרון להגשת הצעות: כ"א בכסלו תשפ"ג (15 בדצמבר, 2022)

ההגשה באמצעות המייל: scholion@savion.huji.ac.il

 

מידע נוסף על מרכז מנדל סכוליון: www.scholion.huji.ac.il

https://scholion.huji.ac.il/book/groups-cfa

 

מפרסם ההודעה
מורן זיני גרדשטיין | מנהלת אקזקוטיבית מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח האוניברסיטה העברית בירושלים T +972.2.5882430 | F +972.2.5881196 scholion@savion.huji.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה