< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: מלגות מחקר בתחום תולדות הספרדים בארץ ישראל מטעם מרכז עודד וטוני אליָשׁר [בן צבי / כל הארץ] דדליין=30.6.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2060302/

מלגות מחקר בתחום תולדות הספרדים בארץ ישראל

מטעם מרכז עודד וטוני אליָשׁר

לשנת תשפ”ג 2022-2021

 

מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל, הפועל בחסות מכון בן-צבי והמכון לחקר ארץ-ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי, מכריז בזאת על מתן שתי מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני ולתואר שלישי הכותבים מחקרים על תולדות היהודים הספרדים בארץ ישראל.

 

מלגה אחת בגובה 6000 ש”ח תינתן לדוקטורנט הכותב עבודת ד”ר (שלב ב’) בנושא יהודי ספרד (כולל יוצאי סוריה, לבנון ועיראק) בארץ-ישראל, ומלגה שנייה בגובה 4000 ש”ח תוענק לתלמיד תואר שני הכותב עבודת גמר מחקרית בנושא זה.

על המועמדים להגיש את תוכנית המחקר בצירוף אישור של רשות המחקר במוסד לימודיהם.

 

יש להגיש את ההצעות עד ליום 30/6/22.

 

המעוניינים מתבקשים לשלוח:

  1. הצעת המחקר המאושרת
  2. שתי המלצות
  3. קורות חיים

 

כמו כן יש למלא את הטופס המצ”ב עד יום חמישי, א’ בתמוז תשפ”ב

(30/6/2022) ולהעבירו באמצעות המייל לגב’ אפרת אבן, מכון בן־צבי, ybz@ybz.org.il.

 

מרכז עודד וטוני אליָשׁר

לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל

מועמד/ת למלגת מחקר בתחום תולדות הספרדים בארץ ישראל

מטעם מרכז עודד וטוני אליָשׁר

לשנת תשפ”ג 2023-2022

 

פרטים אישיים

שם משפחה: ___________________________________________________

שם פרטי: ______________________________________________________

כתובת: ________________________________________________________

מס’ טלפון ומס’ נייד: _______________________________________________

מספר ת.ז.: _____________________________________________________

כתובת דוא”ל: ___________________________________________________

מקום עבודה והיקף עבודה: __________________________________________

לימודים אקדמאיים: ______________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

נושא עבודת המחקר: __________________________________________________

__________________________________________________________________

המדריכים: ______________________________________________________

_____________________________________________________________

שמות הממליצים: ____________________________________________________

 

פירוט המלגות ופרסי מחקר שקיבל/ה המועמד/ת ממוסדות אחרים, אם ישנם, במהלך השנתיים האחרונות:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added