< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): גיליון 'קתדרה' בנושא מלחמת יום כיפור (יעל דינוביץ) [עברית] דדליין לתקצירים=15.10.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2053004/

קול קורא: גיליון ‘קתדרה’ בנושא מלחמת יום כיפור

לרגל ציון חמישים שנה למלחמת יום כיפור באוקטובר 2023, מבקשת מערכת ‘קתדרה’ להקדיש גיליון מיוחד למלחמה שטלטלה את החברה הישראלית ושהייתה קו פרשת מים במדינה בהיבטים רבים.

אנחנו מבקשים לכלול בגיליון זה מאמרים חדשים שיעסקו ברקע הרחב למלחמה ובגורמים לפריצתה, במהלכה בהקשרים הצבאיים, המדיניים והבינלאומיים, במצבו של העורף במלחמה ובהשלכותיה על החברה הישראלית על שלל גווניה. כן נבקש לדון במשמעויות המידיות וארוכות הטווח של מלחמה זו בתחומי החברה, הכלכלה, התרבות, הזהות היהודית, ההגות, ההנצחה, התקשורת והפוליטיקה במדינת ישראל.

אנו מזמינים חוקרים מדיסציפלינות שונות להגיש למערכת ‘קתדרה’ מאמרים מתחומי ידע מגוונים, ובכלל זה מאמרים בעלי גישה רב-תחומית.

המאמרים המוגשים למערכת צריכים להיות חדשים (שטרם ראו אור בעברית או בשפה אחרת) העומדים בהנחיות למחברים המפורסמות באתר יד בן-צבי
(https://www.ybz.org.il/?CategoryID=179&ArticleID=174#.YkQF5upBzIU)

ובהיקף מרבי של 7,500 מילים.

את כתבי היד יש להגיש למערכת כתב העת בדוא”ל: cathedra@ybz.org.il,

עד לתאריך כ’ בתשרי תשפ”ג (15 באוקטובר 2022).

המאמרים המוצעים יעברו שיפוט עמיתים כמקובל במאמרי ‘קתדרה’.

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=8344#.YoSClqgYqUk

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added