< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): גיליון 'קתדרה' בנושא מלחמת יום כיפור (יעל דינוביץ) [עברית] דדליין לתקצירים=15.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2053004/

קול קורא: גיליון 'קתדרה' בנושא מלחמת יום כיפור

לרגל ציון חמישים שנה למלחמת יום כיפור באוקטובר 2023, מבקשת מערכת 'קתדרה' להקדיש גיליון מיוחד למלחמה שטלטלה את החברה הישראלית ושהייתה קו פרשת מים במדינה בהיבטים רבים.

אנחנו מבקשים לכלול בגיליון זה מאמרים חדשים שיעסקו ברקע הרחב למלחמה ובגורמים לפריצתה, במהלכה בהקשרים הצבאיים, המדיניים והבינלאומיים, במצבו של העורף במלחמה ובהשלכותיה על החברה הישראלית על שלל גווניה. כן נבקש לדון במשמעויות המידיות וארוכות הטווח של מלחמה זו בתחומי החברה, הכלכלה, התרבות, הזהות היהודית, ההגות, ההנצחה, התקשורת והפוליטיקה במדינת ישראל.

אנו מזמינים חוקרים מדיסציפלינות שונות להגיש למערכת 'קתדרה' מאמרים מתחומי ידע מגוונים, ובכלל זה מאמרים בעלי גישה רב-תחומית.

המאמרים המוגשים למערכת צריכים להיות חדשים (שטרם ראו אור בעברית או בשפה אחרת) העומדים בהנחיות למחברים המפורסמות באתר יד בן-צבי
(https://www.ybz.org.il/?CategoryID=179&ArticleID=174#.YkQF5upBzIU)

ובהיקף מרבי של 7,500 מילים.

את כתבי היד יש להגיש למערכת כתב העת בדוא"ל: cathedra@ybz.org.il,

עד לתאריך כ' בתשרי תשפ"ג (15 באוקטובר 2022).

המאמרים המוצעים יעברו שיפוט עמיתים כמקובל במאמרי 'קתדרה'.

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=8344#.YoSClqgYqUk

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה