< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // איש/אשת סגל: בבית הספר לעבודה סוציאלית [תל אביב] דדליין=10.6.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2051801/

ביה”ס לעבודה סוציאלית ע”ש בוב שאפל

קול קורא להגשת מועמדות למשרת סגל בכיר )כל הדרגות*(

בבית הספר לעבודה סוציאלית לשנות הלימודים תשפ”ג תשפ”ד –

המשרה הינה תקנית, בהיקף של 100% ; ההעסקה תחל בשנת הלימודים תשפ”ג, 1.3.23 , או בשנת

הלימודים תשפ”ד, 1.10.23 .

המשרה פתוחה למועמדים.ות:

1 . בעלי.ות תואר Ph.D , וכן תואר בוגר ) BSW ( ו/או מוסמך בעבודה סוציאלית ) MSW (, המתמחה במגוון תחומי הפעולה והמחקר של העבודה הסוציאלית.

או:

בעלי.ות תואר Ph.D , , החוקרים בתחומים בעלי זיקה הדוקה לנושאים ולבעיות החברתיות בהם עוסקת העבודה הסוציאלית.

שהשלימו בתר דוקטורט של שנה לפחות בחו”ל )במקרים בהם הדוקטורט נעשה בישראל(. –

חבר.ת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית מצופה להפגין:

1 ) יכולת לערוך מחקרים ברמה גבוהה ולפרסמם בכתבי עת המדורגים ברבעים העליונים של תחומי המומחיות או בפלטפורמות המקובלות למצוינות מחקרית בתחומי ההתמחות.

2 ) יכולת להנחות תלמידים לתארים מתקדמים.

3 ) יכולת להורות בעברית ובאנגלית )כיתות קטנות וגדולות( בתואר הראשון, השני והשלישי.

4 ) מחויבות לעשייה ושינוי חברתיים ויכולת הנהגה מדעית חברתית המשפיעה על עיצוב שירותי הרווחה והמדיניות הציבורית בתחום העיסוק.

5 ) יכולת לגייס כספי מחקר מקרנות מחקר תחרותיות.

המועמדים.ות ייבחנו על פי קריטריונים של מצוינות אקדמית, יכולת הוראה, יכולת להשפיע על שירותי

ומדיניות רווחה, והרלוונטיות של תחום מומחיותם )מחקר והוראה( לצרכי בית הספר. הליכי המינוי ייעשו

בהתאם לנהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים ולפי שיקול דעתם.

הדרגה האקדמית תקבע על פי כישורי המועמד.ת.

בפנייה יש לכלול את הפרטים הבאים:

  • קורות חיים במתכונת הנדרשת על ידי המזכירות האקדמית של אוניברסיטת תל אביב. –
  • רשימת פרסומים מדעיים.
  • ביוגרפיה מדעית הכוללת תכנית מחקר עתידי ) 2-3 עמודים(.
  • רשימת תחומי עניין במחקר ובהוראה.
  • תדפיסים של עד חמישה מאמרים )שפורסמו/התקבלו לפרסום( או ספר/ים )שפורסמו/התקבלו לפרסום(,

במידה וזו אמת המידה האקדמית הנהוגה בתחום המומחיות.

  • שמות של שלושה ממליצים.ות שהביעו הסכמה לכתוב מכתבי המלצה )כולל כתובת מלאה, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני(.
  • סקרי הוראה )אם יש(.

את כל החומר יש לשלוח עד יום 10.6.22 לראש ביה”ס פרופ’ עינת פלד, לדוא”ל של דפנה מרקו:

dafnam@tauex.tau.ac.il

סודיות מובטחת

*לדרגת מרצה, מרצה בכיר, פרופ’ חבר ופרופ’ מן המניין

Message publisher
דפנה מרקו ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב dafnam@tauex.tau.ac.il 03-6409556, 03-6409130
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added